มือถือ: 094 864 9799จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงาน

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), ข้อบังคับ (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม
  4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม
  5. เบอร์โทร อีเมล ของสำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
  6. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสาร
   ลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
   เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา
Rate this post