มือถือ: 094 864 9799การจดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้น

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
  4. อาชีพของผู้ถือหุ้นรายใหม่
  5. รายชื่อผู้ถือหุ้น, สัดส่วนหุ้นใหม่ และมูลค่าหุ้นที่ชำระ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้น)
  6. เลขหมายใบหุ้นที่เรียงใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นใหม่
  7. ใบโอนหุ้น (ควรมีการจัดทำภายในบริษัท เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่าและผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะอาจมีการฟ้องร้องกับทางบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง )
  (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นชาวต่างชาติ)

***สำเนาพาสปอร์ตในกรณีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นชาวต่างชาติ และขอสะกดชื่อ
ชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย รวมถึงที่อยู่ของชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษและ
สะกดภาษาไทย)

 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสาร
   ลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
   เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา
Rate this post