มือถือ: 094 864 9799การจดแปรสภาพ หจก. เป็น บริษัทจำกัด

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้เป้นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม ขั้นตอนที่ 1
  • ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยื่นหนังสือแจ้งนายทะเบียนและบันทึกข้อตกลง ยินยอมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการทำแบบฟอร์ม :
   1. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด
   2. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกท่าน
    ขั้นตอนที่ 2
  • ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้
   เรื่องแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด หลังจากนั้น 30 วันไม่มีผู้ใด
   คัดค้านเรื่องเจ้าหนี้ ยื่นเอกสารจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
   บริษัทจำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

ขั้นตอนที่ 3
– จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำแบบฟอร์ม :
1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. เงื่อนไขการลงนาม
3. เรียกชำระทุนครั้งแรก…… (ขั้นต่ำ 25%)
4. สัดส่วนผู้ถือหุ้น อาชีพของผู้ถือหุ้น
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
6. แผนที่ตั้ง (สามารถวาดมือส่งมาทางไลน์ได้เลยค่ะ)
7. อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท

 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  – ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสาร
  ลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  – ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
  เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา
Rate this post