จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-(TAX-POINT)

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)

 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทกิจการโดยแบ่งได้  4 ประเภทดังนี้

1. ธุรกิจขายสินค้า

1.1  การขายสินค้าทั่วไป  ซึ่งอยู่นอกข้อ (1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

      ก.   โอนกรรมสิทธิ์สินค้า

     ข.  ได้รับชำระราคาค่าสินค้า หรือ

     ค.  ได้ออกใบกำกับภาษี

1.2  การขายสินค้าตามสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระ ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้า จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด  ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆด้วย

     ก. ได้รับชำระค่าสินค้า

     ข.  ได้ออกใบกำกับภาษี

1.3  การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขาย และทั้งนี้ได้มีการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิด
เกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก.   ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ

     ข.   ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า

     ค.    ตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี หรือ

     ง.    ได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น

1.4  การขายสินค้าโดยการส่งออก จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นตามกรณีดังนี้

     ก.   การส่งออกนอกจากที่ระบุใน ข้อ (ข) หรือ (ค) เมื่อมีการการชำระอากรขาออก วางหลักประกันขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่เสียอากรขาออก หรือได้รับการยกเว้นอากรขาออก ให้ถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก

     ข.  ในกรณีมีการส่งออกที่นำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อมีการ
นำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปเขตปลอดอากร

     ค.   ในกรณีการส่งออกที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 1.5  การขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อบละ 0 โดยภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า ซึ่งทำให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า

2.  ธุรกิจให้บริการ

2.1 การให้บริการทั่วไปที่อยู่นอกข้อ (2.2, 2.3 และ 2.4) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระ
ราคาค่าบริการ
ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนชำระราคาค่าบริการให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก. ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ

     ข. ได้ใช้บริการนั้น ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น

2.2 การให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระ ค่าบริการตามส่วนของบริการ
ที่สิ้นสุดลงให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ

     ก. ได้ออกใบกำกับภาษี

     ข. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

2.3 การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการในประเทศไทย จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี

2.4 การให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 (ตามมาตรา 80/1 (5))  และในภายหลังได้มีการโอนสิทธิในบริการให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในบริการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมาตรา 82/1 (2) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมือได้รับชำระค่าบริการกรณีรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค

     – กรณีการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค ซึ่งเช็คลงวันที่ก่อนส่งมอบสินค้าหรือก่อนโอนกรรมสิทธิสินค้าจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  คือวันที่ที่ลงในเช็ค โดยผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีและใบรับตาม
วันที่ที่ลงในเช็ค

     – กรณีที่ได้รับมอบเช็คลงวันที่ที่ผ่านมาแล้ว ให้ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ที่ที่ลงในเช็คใบนั้นยกเว้นในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้ออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ได้รับมอบเช็คนั้นในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

     ก. กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกเช็ค

     ข. นอกจากกรณี ก. ในกรณีผู้ออกเช็คเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งได้มีการออกเอกสารรับรองว่า
ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ประกอบการ ในวัน เดือน ปี ใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวในวันเดียวกันกับที่ส่งมอบเช็คโดยผู้ประกอบการต้องมีเอกสารดังกล่าวพร้อมให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบได้ทันที

3. การนำเข้าสินค้า

3.1 การนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่ข้อ 3.1 และ 3.2 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระอากรขาเข้า
วางหลักประกันอากรขาเข้า หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้า   ยกเว้นกรณีไม่ต้องเสียอากรขาเข้า จุดความรับผิดในการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม 
(TAX POINT)  จะเกิดขึ้น ในวันที่มีการออกใบขนสินค้าของกรมศุลกากร

3.2 การนำเข้าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร โดยมิใช่เพื่อการ ส่งออกจุดความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (
TAX POINT) ในวันที่นำสินค้านั้นออกจากเขตปลอดอากร

3.3 การนำเข้าสินค้าในกรณีของตกค้างตามกฎหมายศุลกากร   จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) จะเกิดขึ้นเมื่อทางราชการได้ทำการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เพื่อนำเงินดังกล่าวมาชำระภาษี ค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเป็นภาระผูกพันตามกฏหมายศุลกากร

3.4 การนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าในภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ทำให้มีผู้ที่มีความรับผิดตามกฏหมายดังกล่าว หรือผู้รับโอนสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) จะเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

4. การขายสินค้าหรือให้บริการอื่นดังต่อไปนี้

4.1 การขายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าหรือได้มีการออกใบกำกับภาษีก่อนการได้รับชำระค่าสินค้า ก็ให้จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อออกใบกำกับภาษี

4.2 การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ค่าสิทธิ หรือการขายสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือการขายสินค้าที่ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่ามีการส่งมอบเมื่อใด  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระราคาสินค้ายกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระค่าสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ

     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือ

     ข. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.3 การขายสินค้าหรือให้บริการ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการหยอดเหรียญ หรือบัตรหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อได้นำเหรียญ บัตร หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกันนอกจากเครื่องอัตโนมัติ

4.4 การขายสินค้าโดยชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเคดิต หรือในลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)   เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า  ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า

     ข. เมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต หรือ

     ค. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.5 การให้บริการโดยการชำระราคาค่าบริการด้วยการใช้บัตรเคดิตหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน  จุดความรับผิดในการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม (
TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเดรดิต  ยกเว้นได้มีการออกใบกำกับภาษีก่อนการออกหลักฐาน
การใช้บัตรเครดิต 
ก็ให้จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อได้ออกใบกำกับภาษีนั้น

4.6 การขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้า  ตามมาตรา 77/1 (8) (ก) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อ
ส่งมอบสินค้า 
ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า

     ข. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ

     ค. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.7 การนำเข้าสินค้าโดยผู้ประกอบการ โดยนำสินค้าไปใช้โดยตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการโดยตรง จุดความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (
TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าไปใช้หรือส่งมอบสินค้าให้บุคคลอื่นไปใช้

4.8 ในกรณีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบ

4.9 ในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันที่เลิกประกอบกิจการ
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (
TAX POINT)  จะเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการ หรือแจ้งเลิกประกอบกิจการ ยกว้นผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ต่อไปอีกเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการหยุดประกอบกิจการ ให้ความ
รับผิดเป็นไปตามมาตรา 78 ตามประมวลรัษฎากร

4.10 ในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สิน ที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นแล้วแต่กรณีใดดังต่อไปนี้

  ก. ณ.วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ข. ณ.วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     ยกเว้นผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ต่อไปอีกเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการหยุด
ประกอบกิจการให้ความรับผิดเป็นไปตามมาตรา 78 ตามประมวลรัษฎากร 

ติดต่อสอบถามบริการเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อเรา