มือถือ: 094 864 9799จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-(TAX-POINT)

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทกิจการโดยแบ่งได้  4 ประเภทดังนี้

1. ธุรกิจขายสินค้า

1.1  การขายสินค้าทั่วไปซึ่งอยู่นอกข้อ (1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
ก.โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
ข.ได้รับชำระราคาค่าสินค้า หรือ
ค.ได้ออกใบกำกับภาษี
1.2  การขายสินค้าตามสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระ ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้า จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆด้วย
   ก.ได้รับชำระค่าสินค้า
   ข.ได้ออกใบกำกับภาษี

1.3  การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขาย และทั้งนี้ได้มีการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก.ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ
     ข.ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า
     ค.ตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี หรือ
     ง.ได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น

1.4  การขายสินค้าโดยการส่งออก จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นตามกรณีดังนี้
     ก.การส่งออกนอกจากที่ระบุใน ข้อ (ข) หรือ (ค) เมื่อมีการการชำระอากรขาออก วางหลักประกันขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่เสียอากรขาออก หรือได้รับการยกเว้นอากรขาออก ให้ถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก
     ข.ในกรณีมีการส่งออกที่นำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อมีการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปเขตปลอดอากร
     ค.ในกรณีการส่งออกที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 1.5  การขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อบละ 0 โดยภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า ซึ่งทำให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า

2.  ธุรกิจให้บริการ

2.1 การให้บริการทั่วไปที่อยู่นอกข้อ (2.2, 2.3 และ 2.4) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระราคาค่าบริการยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนชำระราคาค่าบริการให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย
     ก. ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ
     ข. ได้ใช้บริการนั้น ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น

2.2 การให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระ ค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลงให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ

     ก. ได้ออกใบกำกับภาษี
     ข. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

2.3 การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการในประเทศไทย จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี

2.4 การให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 (ตามมาตรา 80/1 (5))  และในภายหลังได้มีการโอนสิทธิในบริการให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในบริการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมาตรา 82/1 (2) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมือได้รับชำระค่าบริการกรณีรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค

     – กรณีการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค ซึ่งเช็คลงวันที่ก่อนส่งมอบสินค้าหรือก่อนโอนกรรมสิทธิสินค้าจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  คือวันที่ที่ลงในเช็ค โดยผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีและใบรับตาม
วันที่ที่ลงในเช็ค

     – กรณีที่ได้รับมอบเช็คลงวันที่ที่ผ่านมาแล้ว ให้ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ ที่ลงในเช็คใบนั้นยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ให้ออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ได้รับมอบเช็คนั้นในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

     ก. กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกเช็ค
     ข. นอกจากกรณี ก. ในกรณีผู้ออกเช็คเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งได้มีการออกเอกสารรับรองว่าได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ประกอบการ ในวัน เดือน ปี ใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวในวันเดียวกันกับที่ส่งมอบเช็คโดยผู้ประกอบการต้องมีเอกสารดังกล่าวพร้อมให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบได้ทันที

3. การนำเข้าสินค้า

3.1 การนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่ข้อ 3.1 และ 3.2 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระอากรขาเข้าวางหลักประกันอากรขาเข้า หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้า ยกเว้นกรณีไม่ต้องเสียอากรขาเข้า จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  จะเกิดขึ้น ในวันที่มีการออกใบขนสินค้าของกรมศุลกากร

3.2 การนำเข้าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร โดยมิใช่เพื่อการ ส่งออกจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (TAX POINT) ในวันที่นำสินค้านั้นออกจากเขตปลอดอากร

3.3 การนำเข้าสินค้าในกรณีของตกค้างตามกฎหมายศุลกากร   จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) จะเกิดขึ้นเมื่อทางราชการได้ทำการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เพื่อนำเงินดังกล่าวมาชำระภาษี ค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายศุลกากร

3.4 การนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าในภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ทำให้มีผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว หรือผู้รับโอนสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) จะเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

4. การขายสินค้าหรือให้บริการอื่นดังต่อไปนี้

4.1 การขายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าหรือได้มีการออกใบกำกับภาษีก่อนการได้รับชำระค่าสินค้า ก็ให้จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อออกใบกำกับภาษี

4.2 การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ค่าสิทธิ หรือการขายสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือการขายสินค้าที่ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่ามีการส่งมอบเมื่อใด  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระราคาสินค้ายกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระค่าสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ
     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือ
     ข. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.3 การขายสินค้าหรือให้บริการ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการหยอดเหรียญ หรือบัตรหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อได้นำเหรียญ บัตร หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกันนอกจากเครื่องอัตโนมัติ

4.4 การขายสินค้าโดยชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเคดิต หรือในลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)   เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า  ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย
     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
     ข. เมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต หรือ
     ค. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.5 การให้บริการโดยการชำระราคาค่าบริการด้วยการใช้บัตรเคดิตหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเดรดิต  ยกเว้นได้มีการออกใบกำกับภาษีก่อนการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต ก็ให้จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อได้ออกใบกำกับภาษีนั้น

4.6 การขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้า  ตามมาตรา 77/1 (8) (ก) จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า  ยกเว้นได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้กระทำการนั้นๆ ด้วย

     ก. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
     ข. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ
     ค. ได้ออกใบกำกับภาษี

4.7 การนำเข้าสินค้าโดยผู้ประกอบการ โดยนำสินค้าไปใช้โดยตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการโดยตรง จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าไปใช้หรือส่งมอบสินค้าให้บุคคลอื่นไปใช้

4.8 ในกรณีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบ

4.9 ในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันที่เลิกประกอบกิจการจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  จะเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการ หรือแจ้งเลิกประกอบกิจการ ยกว้นผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ต่อไปอีกเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการหยุดประกอบกิจการ ให้ความรับผิดเป็นไปตามมาตรา 78 ตามประมวลรัษฎากร

4.10 ในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สิน ที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  (TAX POINT) เกิดขึ้นแล้วแต่กรณีใดดังต่อไปนี้
  ก. ณ วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ข. ณ วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ยกเว้นผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ต่อไปอีกเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการหยุดประกอบกิจการให้ความรับผิดเป็นไปตามมาตรา 78 ตามประมวลรัษฎากร 

ติดต่อสอบถามบริการเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

5/5 - (1 vote)