ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ เรารับตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภทโดยเน้นที่คุณภาพของงานตรวจสอบเป็นหลัก นอกจากคุณภาพแล้วเรายั้งเน้นความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และราคาที่สมเหตุสมผลด้วย

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
• ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
• เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
• ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
• แสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
• ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อัตราราคาค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี พิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทธุรกิจ ท่านสามารถโทรเข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามค่าบริการได้ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

คะแนนการให้บริการ