แก้ไขตราประทับ

ตราประทับ

การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช้ตราประทับ หรือ ตรายางในการจดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อใช้สำหรับรับรองเอกสารในการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ควบคู่กับรายเซ็นของกรรมการบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนั้นๆ แต่นิติบุคคลบางรายก็ไม่ใช้ตราประทับในการรับรองเอกสาร ใช้เพียงรายเซ็นของกรรมการเท่านั้น

แก้ไขตราประทับ

สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับอยู่แล้ว แต่ต้องการแก้ไขตราประทับใหม่ หรือตราประทับสูญหาย ไม่มีแบบตราประทับเดิมเก็บไว้ ทำให้ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ หรือ ตรายางใหม่

ตามกฎหมาย การจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ ไม่จำเป็นต้องจัดประชุมกรรมการหรือจัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ต้องมีมติที่ประชุม สามารถทำเอกสารและทำตราประทับอันใหม่ไปยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้เลย แต่ถ้าตราประทับอันเก่าหาย ให้ระบุในเอกสารว่า ตราหาย ถ้าต้องการแก้ไขตรายางใหม่ให้นำตราประทับเก่าไปยื่นด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

ขั้นตอนสำหรับการแก้ไขตราประทับบริษัท หรือ ตราประทับห้างหุ้นส่วน มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่

  1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ประชุมคณะกรรมการ หรือ ประชุมหุ้นส่วน เพื่อลงมติให้มีการแก้ไขตราประทับ (ตรายาง) แต่ในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีการจัดประชุม
  2. จัดทำเอกสารคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราประทับใหม่
  3. นำเอกสารที่จัดทำและตราประทับอันเก่าไปยื่นจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการยื่นจดเปลี่ยนตรายางนั้นจะต้องยื่นในนามกรรมการ ถ้ากรรมการไม่สะดวกไปด้วยตัวเอง ต้องเซ็นเอกสารจดเปลี่ยนแปลงตราประทับ และทำใบมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทน
  4. ขั้นตอนสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่รับเอกสารและจดเปลี่ยนแปลงตราประทับให้ แต่บางคนทำเอกสารผิด หรือให้ข้อมูลผิด จะต้องกลับไปแก้ไข และนำมายื่นจดใหม่

รูปแบบตราประทับที่ถูกต้อง

  • ตราประทับบริษัท ถ้ามีชื่อบริษัทภาษาไทย จะต้องมีคำนำหน้าว่า บริษัท ลงท้ายด้วยคำว่า จำกัด ตัวอักษรต้องชัดเจน
  • ตราประทับบริษัท ถ้ามีชื่อภาษาอังกฤษ จะต้องลงท้ายด้วยคำว่า CO., LTD. หรือ COMPANY LIMITED จะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ตัวอักษรต้องชัดเจน
  • ตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้ามีชื่อห้างหุ้นส่วนภาษาไทย จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วตามด้วยชื่อห้างหุ้นส่วนนั้นๆ ตัวอักษรเห็นชัดเจน
  • ตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้ามีชื่อห้างหุ้นส่วนภาษาอังกฤษ จะต้องลงท้ายด้วยคำว่า LIMITED PARTNERSHIP ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้ ตัวอักษรเห็นชัดเจน
  • กรณีสุดท้ายถ้าตราประทับมีชื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนั้นๆ ไม่ครบตามใบจองชื่อ ไม่จำเป็นต้องมีประโยคขึ้นต้นหรือต่อท้ายตาม 4 ข้อด้านบนที่กล่าวมา

กรณีที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนไหนที่ต้องการให้เราจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย และเรายังมีบริการรับทำตราประทับให้อีกด้วยในราคาที่พิเศษสุด และลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ สนใจโทร 02 210 0281

About the author: Greenpro ksp