มือถือ: 094 864 9799ต่ออายุ VISA NON-B

งานจัดทำและยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (ต่ออายุ VISA NON-B)

 1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น
  หลักเกณฑ์ในการขอยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร
  (ต่ออายุ VISA NON-B) มีดังต่อไปนี้
  1.บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 คน (หากคนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน)
  2.อัตราส่วนระหว่างชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทย คือ 1:4
  3.เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้

2. เอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (VISA NON-B)

1.รูปถ่ายต่างชาติหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่น/ชุดสุภาพ เรียบร้อย พื้นหลังรูปเป็นสีขาว)

2.สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุดทุกหน้าที่มีข้อมูลทั้งหมด พร้อมเล่มตัวจริง

3.สำเนาใบอนุญาตทำงานทุกหน้าที่มีข้อความ 1 ชุด  พร้อมเล่มตัวจริง

4.หนังสือรับรองบริษัทและหน้าวัตถุประสงค์ พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมรัฐบาลตัวจริง 1 ชุด – อายุไม่เกิน 6 เดือน รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตัวจริง (บอจ.5) พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด – อายุไม่เกิน 6 เดือน รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6.ตัวจริงแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด  ปีล่าสุด

7.สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 1 ชุด

8.สำเนา ภพ.20 1 ชุด

9.สำเนา ภพ.01,01.1 1 ชุด

10.สำเนาภพ.09 กรณีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1 ชุด  (ถ้ามี)

11.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภงด.50) พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และงบการเงินปีล่าสุด รับรองจากสรรพากร 1 ชุด

12.ตัวจริงแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จตัวจริง รับรองจากสรรพากร 1 ชุด

13.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จตัวจริง รับรองจากกรมสรรพากร 1 ชุด

14.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) ของคนต่างชาติ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จตัวจริง รับรองจากสรรพากร  1 ชุด

15.ตัวจริงแบบแสดงรายการการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม(สปส.1-10) ทั้งชุด โดยปรากฏรายชื่อพนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด – 3 เดือนล่าสุด

16.สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมคัดและรับรองเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

17.หนังสือยินยอมใช้สถานที่บริษัท ลงนามโดยผู้ยินยอม และผู้ได้รับความยินยอม หรือสำเนาสัญญาเช่าในกรณีเป็นการเช่าพร้อมเอกสารเพิ่มเติมกรณีต่างชาติมีครอบครัวติดตาม (วีซ่า NON-Oผู้ติดตาม ซึ่งติดตามวีซ่า Non-B ธุรกิจ)

1.สำเนาทะเบียนสมรส  เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศหรือประเทศไทยและรับรองโดยนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (กรณีสามี/ภรรยา)

2.สำเนาใบเกิดของบุตร  เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศหรือประเทศไทย และรับรองโดยกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (กรณีบุตร)

3.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา หรือบุตร)

4.รูปถ่ายผู้ติดตามหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่น/ชุดสูท/พื้นหลังเป็นสีขาว)

3. ระยะเวลาดำเนินการ

–  ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

Rate this post