มือถือ: 094 864 9799ต่ออายุ VISA NON-O

งานจัดทำและยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (ต่ออายุ VISA NON-O) กรณีอุปการะภรรยาไทย หรือสามีไทย

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

หลักเกณฑ์ในการขอยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร

(ต่ออายุ VISA NON-O) มีดังต่อไปนี้

1.หลักฐานการมีรายได้ของต่างชาติผู้ยื่นคำขอ

2.หลักฐานการจดทะเบียนสมรส 3.เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้ (กรณีต่างชาติทำงานในประเทศไทย)

2. เอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (VISA NON-O)

1.สำเนาหนังสือเดินทาง ทุกหน้าที่มีข้อมูล 1 ชุด พร้อมเล่มตัวจริง (หน้าแรก ,หน้าวีซ่า NON-O ,หน้าวีซ่าล่าสุด , TM.6)

2.สำเนาใบอนุญาตทำงานที่มีข้อมูลของคนต่างชาติ (กรณีคนต่างชาติทำงานในประเทศไทย) พร้อมเล่มตัวจริง

3.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

– สำเนาใบสำคัญสมรส (คร.3)

– สำเนาทะเบียนสมรส (คร.2)

กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

– สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศหรือ ประเทศไทยและรับรองโดยนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ)

– สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) – คร.22 ขอในประเทศไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (ภรรยาไทย/สามีไทย)

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ภรรยาไทย/สามีไทย)

6. หลักฐานแสดงฐานะของสามีต่างชาติ

6.1 กรณีทำงานในประเทศไทย

– ใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ

– หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่งานประเภทของงานตำแหน่งตามใบอนุญาตทำงานและเงินเดือนของคนต่างชาติ (ฐานเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของคนต่างชาตินั้นๆ)

– หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ โดยรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.1 ย้อนหลัง 3 เดือน (ต้องมีชื่อต่างชาติอยู่ในแบบ ภงด.1 ทั้ง 3 เดือน และ ภงด.91 รอบปีที่ผ่านมาล่าสุด (กรณีต่างชาติไม่มี ภงด.91 รอบปีที่ผ่านมา บริษัททำหนังสือชี้แจงเหตุผล)

– หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน

– รูปถ่ายสถานที่ตั้งบริษัท รูปถ่ายคนต่างชาติถ่ายที่บริษัท รูปถ่ายพนักงานที่บริษัท

รูปถ่ายแสดงให้เห็นกิจการของบริษัท  จำนวน  5-8 รูป

– แผนที่ตั้งบริษัท

6.2 กรณีมีเงินฝากธนคารในประเทศไทย (ออมทรัพย์/เงินฝากประจำ)

–   หนังสือรับรองสมุดบัญชีเงินฝากจากธนคารในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นคำขอมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือนไม่ น้อยกว่า 400,000 บาท กรณีมีรายได้จากต่างประเทศ เช่น เงินบำนาญ ฯลฯ

– หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำขอในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และรับรอง โดยนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แสดงการมีรายได้ จากเงินบำนาญหรือรายได้อื่น เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

7. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสคนไทย ให้แสดงหลักฐานการเช่า หรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เช่า หรือสำเนาแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

8. รูปถ่ายครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ 5-8 รูป (หน้าบ้านให้เห็นเลขที่บ้าน ,รูปถ่ายภายในบ้าน , แผนที่ที่ตั้งของบ้าน)

9. กรณีสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานโดยผ่านการรับรองจากหนัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน

3. ระยะเวลาดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสาร ลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

– ระยะเวลาในการพิจารณา VISA 1 ปี ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 วัน

Rate this post