มือถือ: 094 864 9799ทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน

บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการทำบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำบัญชี

บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำบัญชี โดยเริ่มทำตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

2. ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีของห้างหุ้นส่วน

อาจจะเป็นพนักงาน หรือผู้รับจ้างทำบัญชีก็ได้แต่ต้องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชี ยกเว้นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดทำบัญชีได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำตามความเป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐานทางการเงิน

3. ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ลงบัญชี ได้แก่ บันทึกหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการบัญชีให้กับผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน

นับแต่วันเริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนก็ได้

5. จัดทำงบการเงิน

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นเว้นแต่ห้างหุ้นส่วนสที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบ ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) ต่อกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) พร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้วย

6. เมื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินแล้ว

ให้นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี

7. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้

เก็บรักษาบัญชีไว้ที่สำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย

สนใจบริการ ทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรึกษาเราได้ฟรี!

2/5 - (1 vote)