รับทำบัญชี

รับทำบัญชีและภาษี

ทำไมถึงต้องทำบัญชี?

1. เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2. เนื่องจากประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่นกัน

ดังนั้นการทำบัญชี และงบการเงินจึงเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย หากไม่ทำบัญชีและงบการเงินนอกจากท่านจะทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว ท่านยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชี

• จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
• สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด
• ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลาหารายได้เข้าบริษัทให้มากขึ้น
• สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี และยื่นภาษี

ด้านการรับทำบัญชี

• ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญจ่ายเงินที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร
• วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
• บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
• รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
• จัดทำงบการเงิน เช่น งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ เช่นรถยนต์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
• ปิดงบรายเดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของธุรกิจ

ราคารับทำบัญชี

ราคาค่ารับทำบัญชี ราคาถูกเริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท เหมาะสมกับต้นทุนงาน ทั้งนี้ ราคาค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามราคาได้เรายินดีให้คำปรึกษา

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

• จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• รับปิดงบการเงินประจำปี
• ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

รับวางระบบบัญชี

ทำไมถึงต้องวางระบบบัญชี ?

การวางระบบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนงานที่ซ้ำซ้อน และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ยากโดยเฉพาะ สินค้า วัตถุดิบ ของกิจการอาจขาดหายจากการเบิกจ่าย ขาย ซื้อ บางครั้งสิ่งของไม่ได้หายไปไหน แต่มันหายไปจากเอกสารเท่านั้น การวางระบบที่ดีจะทำให้การตรวจและสอบยันไปในแผนกต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทเล็ก ๆ มักจะละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองที่ต้องว่าจ้างนักบัญชีมาวางระบบให้ แต่แท้จริงแล้วการวางระบบบัญชีจะเป็นการประหยัดต้นทุนในระยะยาว ทั้งเอกสารและบุคคลากร จะถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ระบบบัญชีที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว คล่องตัวและพร้อมออนไลน์ ตอบสนองต่อธุรกิจในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการทุจริตในองค์กร เราคือนักวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมเข้าไปวางระบบงานให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เราจะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตช่วยให้องค์กรของท่านเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้า ในอดีดที่ผ่านมาทางบริษัทได้เข้าไปวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
• รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย

จากประสบการณ์การให้บริการรับทำบัญชีแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจและให้บริการลูกค้ายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพและเทคนิคการวางระบบอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้

ทำไมถึงต้องวางระบบบัญชี ?

• สำรวจวางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
• เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้• เกิดความเหมาะสมและเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
• การจัดทำเวิร์คโฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลำดับและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ
• การออกแบบตัวเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมด
• จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
• การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
• การบันทึกข้อมูล การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
• บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
• บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
• การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
• ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างไปแล้ว

รับวางแผนภาษี

เรามีบริการวางแผนภาษีให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี ?

การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ขอบเขตการให้บริการการวางแผนภาษี

• ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
• ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
• รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
• รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
• รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล เป็นการวางแผนภาษีของบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยบุคคลที่มีรายได้ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการรู้จักวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราได้

รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

รายได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายเรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ ซึ่งได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา

โครงสร้างของการคิดภาษีบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่ต้องชำระ = เงินได้สุทธิ X อัตราภาษี
ขณะที่เงินได้สุทธิคิดมาจาก เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน – เงินบริจาค

ดังนั้นกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีส่วนบุคคลคือ

1. ลด ยอดเงินได้ให้ต่ำลง
2. เพิ่ม ค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น
3. เพิ่ม ค่าลดหย่อนให้สูงขึ้น
4. เพิ่ม ยอดเงินบริจาคให้สูงขึ้น

เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล

ในการวางแผนภาษีอากรของแต่ละกิจการผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) ก่อนที่จะมีการวางแผนภาษีนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีดังต่อไปนี้

ดังนั้นกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีส่วนบุคคลคือ

ในการวางแผนภาษีอากรของแต่ละกิจการผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) ก่อนที่จะมีการวางแผนภาษีนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีดังต่อไปนี้

1. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการวางแผนภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีอย่างถูกต้องและน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้อง

2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

จะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น

3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

การวางแผนภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมุมมองของผู้วางแผนขาดความรอบคอบในการศึกษาตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยอาจถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล

เมื่อมีการวางแผนภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่าง ๆ ในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ โดยคำตอบนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอย่างไม่มีข้อสงสัย และข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเพื่อการวางแผนภาษีนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

5. ช่วยในการลดต้นทุน

กิจการที่มีการวางแผนภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เช่น การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ เป็นต้น นอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้ว การวางแผนภาษีอากรยังช่วยเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นด้วย

คอร์สเรียนบัญชี

เรามีคอร์สเรียนบัญชีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

คอร์สเรียนบัญชีภาคปฏิบัติ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ จะทำให้คุณสามารถปิดงบเป็นและส่งงบการเงินได้ หากคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี เราบริการสอนบัญชี สอนปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง เรียนกับเราได้ความก้าวหน้า รู้ลึกรู้จริง สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ เราขอรับรองว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้อย่างแน่นอน

คอร์สเรียนบัญชีออนไลน์

หมดปัญหาเรื่องเวลาด้วยคอร์สเรียนบัญชีออนไลน์ คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากคอร์สเรียนบัญชีสำหรับนักบัญชีแล้ว เรายังมีคอร์สบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย รับรองว่าเรียนง่ายเข้าใจเร็ว พร้อมนำไปปฏิบัติจริง

ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

เราให้บริการคำปรึกษาในด้านบัญชีภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รับเป็นวิทยากรและบรรยายเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

รับเป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดสัมมนา ด้านบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์สอนพิเศษในวิชาสอบบัญชี บรรยายและสอนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำบัญชี

บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ​