มือถือ: 094 864 9799รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

กรีนโปร เคเอสพี ยินดีให้คำปรึกษาและรับทำบัญชี ภาษี และจัดทำงบการเงิน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยให้บริการทุกประเภทธุรกิจ ค่าบริการในการรับทำบัญชี ราคาถูกเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ผู้ที่มาใช้บริการกับเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาคุ้มค่า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

บริการรับทำบัญชีและภาษี

ทำไมถึงต้องมีบริการรับทำบัญชี

1. ตาม พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องจ้างสำนักงานที่ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี หรือ ให้พนักงานของตนเองทำบัญชีและจัดทำงบการเงินส่งให้กับ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ภายใน 5 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี
2. ในประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องยื่นเรื่องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรภายใน 150 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี

ด้วยกฎหมาย 2 ข้อที่กล่าวมา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจึงต้องทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกตาม พ.ร.บ. การบัญชี แล้วทำการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชี

• จ้างบริษัทรับทำบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจในอนาคตได้
• ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลามาดูแลและจ้างพนักงานมาทำบัญชี จะได้มีเวลาคิดและบริหารงานเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานอีกด้วย (จ้างสำนักงานบัญชีถูกกว่าจ้างพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์)
• สำนักงานบัญชีให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นกับบัญชีและถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี และยื่นภาษี

ด้านการรับทำบัญชี

• กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานคอยให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย และเอกสารอื่นๆ ให้ถูกตามหลักของกรมสรรพากร
• มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้
• จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป บัญชีซื้อ บัญชีขาย บัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีขาย และทำการบันทึกรายการค้าขายประจำเดือน
• รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ควบคุมการทำงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ที่มีประสบการณ์สูง และใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานกรมสรรพากร
• จัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง งบที่กระทบกับยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
• จัดทำเอกสารทะเบียนสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
• จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ และรายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
• ปิดงบรายเดือนให้กับเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของห้างหุ้นส่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

ราคาค่าบริการทำบัญชี

รับทำบัญชี ราคาถูก เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท ราคาเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมาย (ราคาค่าบริการรับทำบัญชีจะคิดจากปริมาณเอกสารและความยากในการทำบัญชีของธุรกิจนั้นๆ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไหนสนใจ สามารถติดต่อมาเพื่อสอบถามราคาได้ เรายินดีให้คำปรึกษา

ผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนผู้ทำบัญชีใหม่ ทางเราสรุปรายละเอียดไว้ดังนี้ เปลี่ยนผู้รับทำบัญชี

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
• จัดทำเอกสารและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

• จัดทำเอกสารและยื่นแบบสำหรับบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 94)
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี (ภงด.51, ภงด.50)
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1ก (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี)
• ปิดงบการเงินประจำปีโดยทีมงานรับทำบัญชีของทางเรา
• ตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงินโดยผู้รับตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (CPA)
• ยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), ส.บช.3

รับวางระบบบัญชี โดยสำนักงานรับทำบัญชีคุณภาพ

ทำไมธุรกิจต่างๆ ถึงต้องวางระบบบัญชี

อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และช่วยลดต้นทุนเอกสาร คือ การวางระบบบัญชี ซึ่งการวางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากบริษัทรับทำบัญชี หรือ นักบัญชีที่มีประสบการณ์สูง ช่วยให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการคิดต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทเล็กๆ หลายบริษัทไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการจ้างวางระบบบัญชี แต่จริงๆ แล้วช่วยให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาว

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความยืดหยุ่น ทำงานผ่านออนไลน์ได้ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจนั้นๆ และมีระบบควบคุมภายในที่ดีเยี่ยม ป้องกันข้อมูลของธุรกิจรั่วไหลหลุดไปสู่ภายนอกองค์กร

เราคือบริษัทที่รับวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์สูง มีการควบคุมงานโดย CPA พร้อมวางระบบบัญชีให้ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก และช่วยป้องการทุจริตขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน ประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีที่ผ่านมา มีลูกค้าหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร เป็นต้น และเราได้มีการปรับปรุงการวางระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและความยืดหยุ่นของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม เราจึงสามารถวางระบบบัญชีได้ทุกธุรกิจ

ขอบเขตการให้บริการวางระบบบัญชี

• วิเคราะห์และวางแผนโครงสร้างการวางระบบบัญชี โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์รับทำบัญชีโดยเฉพาะ
• จัดทำ Workflow ลำดับและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ออกแบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• กำหนดหน้าที่รับผิดชอบกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
• สอนวิธีการบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลบัญชีมาใช้
• บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
• บริการวางระบบงานซื้อ งานขาย งานผลิต ภายในองค์กร
• การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
• หลังจากวางระบบบัญชีไปเรียบร้อย ทางเราจะมีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน

รับวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญในการรับทำบัญชี

กรีนโปร เคเอสพี มีบริการวางแผนภาษีให้กับคนทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และองค์กรหรือธุรกิจทุกประเภท (นิติบุคคล) โดยผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการรับทำบัญชี

ทำไมบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีช่วยให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีมากขึ้นและเพื่อช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตการให้บริการวางแผนภาษี

• ให้คำปรึกษาด้านภาษี วางแผนภาษีที่ถูกต้อง
• รับวางแผนภาษีให้กับบุคคลธรรมดา เช่น พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ เป็นต้น
• รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด เป็นต้น

ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

เราให้บริการคำปรึกษาในด้านรับทำบัญชีและภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รับเป็นวิทยากรและบรรยายเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

รับเป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดสัมมนา ด้านบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์สอนพิเศษในวิชาสอบบัญชี บรรยายและสอนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน

สนใจบริการรับทำบัญชี

ติดต่อบริการรับทำบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับทำบัญชี