มือถือ: 094 864 9799บริการของเรา

บริการของเรา

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

► รับจดทะเบียนบริษัท
► รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
► รับจดทะเบียนนิติบุคคล 
► รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ (ขายสินค้าออนไลน์)
► รับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
► รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ
► รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)
► รับจดทะเบียนสมาคม
► รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
► รับจดทะเบียนธุรกิจร่วมลงทุน
► รับจดทะเบียนประกันสังคม
► รับจดทะเบียนการค้า รับจดทะเบียนพาณิชย์
► รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

► เปลี่ยนชื่อบริษัท
► เพิ่มวัตถุประสงค์
► เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
► จดทะเบียนปิดบริษัท
► จดทะเบียนเพิ่มทุน
► จดทะเบียนลดทุน
► เปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น
► เปลี่ยนแปลงกรรมการ
► จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงาน

บริการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

► ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก
► ใบอนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารและภัตตาคารไทย
► ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
► ขอใบอนุญาตธุรกิจสินเชื่อ Pico Finance
► ลงทะเบียน e-GP
► ใบอนุญาตค้าของเก่า
► ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
► ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
► ใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(สปา)
► ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(คลินิก)
► บริการรับจดทะเบียน อ.ย. อาหาร/ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์/วัตถุอันตราย
► ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
► นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจขายตรง
► ขอ อ.ย. อาหารและยา
► ขอใบอนุญาตจำหน่ายไพ่ สุรา ยาสูบ

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

► จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
► เครื่องหมายบริการ
► จดลิขสิทธิ์
► จดสิทธิบัตร

บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

► บริการขอวีซ่า Work Permit
► บริการขอวีซ่า Non-B
► บริการขอวีซ่า Non-O
► บริการขอวีซ่า Non-ED
► บริการต่ออายุวีซ่า
► บริการขอวีซ่าบั้นปลาย Non-OX
► บริการขอวีซ่าบั้นปลาย Non-OA
► เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
► การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
► Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

บริการด้านร่างเอกสารทางกฏหมาย

► รับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความ
► สัญญาก่อนสมรส
► พินัยกรรม
► สัญญาโอนหุ้น
► สัญญากู้ยีมเงิน
► สัญญาเช่า
► สัญญาซื้อขาย
► ร่างเอกสารทางกฏหมายอื่นๆ

บริการรับทำบัญชี และภาษี

► รับทำบัญชี ปิดบัญชี จ่ายภาษี
► วางระบบบัญชี และวางแผนภาษี
► ที่ปรึกษา วิทยากร อบรมด้านบัญชีและภาษี
► คอร์สอบรมบัญชี บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

บริการตรวจสอบบัญชี

► รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
► ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
► ประเมินความเหมาะสมหลักการทำบัญชี
► แสดงความเห็นรับรองในรายการสอบบัญชี

บริการรับทำเว็บไซต์

► รับทำเว็บไซต์
► รับทำการตลาดออนไลน์
► รับออกแบบ