มือถือ: 094 864 9799บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

แพกเกจราคาค่าบริการรับทำบัญชี

*หมายเหตุ: ทั้งนี้ราคารับทำบัญชียังประเมินตามความซับซ้อนของธุรกิจ
: เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ, บิลซื้อ, บิลขาย เป็นต้น
: กรณีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ถ้าลูกค้ามีรายการขายที่เป็นไฟล์ Excel หรือ จากโปรแกรม POSจะนับเอกสารด้านขายเป็น 1 วัน : 1 บิล และ 30 วัน : 30 บิล

ขอบเขตการให้บริการ

“ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”
• ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
• ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
• จัดทำและยื่น ภ.พ.36
• จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
• บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
• จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
• ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/ราย 6 เดือน
• จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชี และภาษี
• ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
• ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
• จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51
(แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
• จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50
(แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
*หมายเหตุ: รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชีเบื้องต้น

เอกสารที่ส่งให้ทางสำนักงานบัญชีในแต่ละเดือน

1.เอกสารด้านการขาย

•ใบแจ้งหนี้
•ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
•ใบเสร็จรับเงิน*รายงานการขาย Excel/POS

2.เอกสารด้านค่าใช้จ่าย

• บิลซื้อสินค้า/บริการ
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรง
• ค่าเช่า
• ค่าโฆษณา Facebook, Google Ads
• ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าน้ำมัน, ทางด่วน
• ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

กรณีจ่ายเค่าเช่า, ค่าบริการ, ค่าโฆษณา, ค่าขนส่ง, ค่าประกันภัย

4.Statement ธนาคาร

เหตุผลที่ควรใช้บริการทำบัญชีกับเรา

• ประหยัดค่าใช้จ่าย
• ให้คำแนะนำด้านบัญชี และภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
• ช่วยแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี
• จัดการงานบัญชีและภาษีให้ครบวงจร
• สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญโดยตรง
• หมดปัญหาด้านบัญชีและภาษี ผู้ประกอบการไม่ต้องเป็นกังวล

Rate this post