มือถือ: 094 864 9799ข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการบริหาร

ข้อมูลบัญชีที่จำเป็น

ข้อมูลบัญชีที่จำเป็นต่อการบริหารบริษัท

การนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหาร ต้องดูจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น ข้อมูลที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่างๆ ของบริษัท เช่น วิธีการสะสมต้นทุน ต้นทุนในการซื้อ ขายสินค้าและบริการ เป็นต้น

2. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของบริษัท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีในบริษัท ตัวอย่างเช่น การใช้วัตถุดิบที่มี ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ค่าแรงคนงาน

3. ข้อมูลการควบคุมต้นทุนแต่ละหน่วย

ข้อมูลในการควบคุมต้นทุนของทุกแผนกหรือทุกหน่วยงานในบริษัท

4. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต้นทุน และกำไร

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตและเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย ทางบัญชีจะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทำให้ทราบถึงต้นทุน และกำไรที่เปลี่ยน

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องกำไร

ทำการวางแผน สร้างเป้าหมาย และนำมาเปรียบเทียบกับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการ

6. ข้อมูลด้านกำไร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำไรเพื่อนำมาวิเคราะห์ และคาดการณ์ผลประกอบการณ์ในอนาคต

7. ข้อมูลประสิทธิภาพบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และการบริหารงานของหน่วยงานที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของบริษัท

8. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับความพยายามขายสินค้าของพนักงาน

9. ข้อมูลที่เสนอผู้บริหารแต่ละระดับ

ข้อมูลของการเสนอผู้บริหารในแต่ละระดับ เพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ

10. ข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

ข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลพนักงาน การเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงาน การจ่ายโบนัส เป็นต้น

11. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการลงทุน

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการลงทุนระยะยาว และการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด

12. ข้อมูลการกำหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงาน

13. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน ของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท และสภาพคล่องของบริษัท

14. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการผลิตและความต้องการในสินค้าและบริการของบริษัท

Rate this post