มือถือ: 094 864 9799บัญชีบริษัทจำกัด

จัดทำบัญชีบริษัท

บริษัทจำกัด มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับในภายหลัง สิ่งที่นิติบุคคล หรือ บริษัทจำกัดต้องทำมีดังนี้

ทำบัญชี

1. จัดทำบัญชี

บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นที่ต้องจัดทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

ผู้จัดทำบัญชี

2. จัดให้มีผู้ทำบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบบัญชีของบริษัท

อาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชี ยกเว้นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีตรงต่อความเป็นจริงและตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ส่งเอกสารที่ใช้ลงบัญชี

3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี

ได้แก่ บันทึกหนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในบัญชีให้กับผู้ทำบัญชีแบบครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นสามารถแสดงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน หรือเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินที่เป็นอยู่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปิดบัญชีประจำปี

4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกหลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จภายใน 12 เดือน

ปิดบัญชีครั้งต่อไปในทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี (อธิบดี) หรือสารวัตรบัญชี (บุคคลที่อธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่) ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้

จัดทำงบการเงิน

5. จัดทำงบการเงิน

งบการเงินประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต

ส่งงบการเงิน

6. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของบริษัท

ส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของบริษัท

เก็บเอกสารบัญชี

7. เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี

เก็บไว้ในสถานที่ทำการของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี (อธิบดี) หรือสารวัตรบัญชี (บุคคลที่อธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่) ให้เก็บไว้สถานที่อื่นได้ แต่ถ้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน

3/5 - (4 votes)