มือถือ: 094 864 9799การทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

บัญชีบริหารจัดการ

ความสำคัญของการทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อผู้บริหารในการบริหารธุรกิจของบริษัท คือข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต และทันกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การบัญชีเพื่อการจัดการเป็นการจัดทำและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผน และการควบคุม รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการบริหารกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร

การทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการหรือการบัญชีบริหาร เป็นการทำบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้บริหาร ในการวางแผน และควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจัดทำรายงานทางการเงิน และการบัญชี ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารในการนำไปใช้ในการตัดสินใจในกรณีปกติ หรือเป็นกรณีพิเศษ

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะเห็นความสำคัญของการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการทำบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผน การวัดและประเมินผล รวมทั้งควบคุมทรัพยากรขององค์กรธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารจะนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ ดังต่อนี้

1. ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. ใช้ข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยแผนปฏิบัติงานระยะสั้นคือแผนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติการประมาณ 1 ปี หรือน้อยกว่า เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติการที่วางไว้โดยปกติ สำหรับแผนปฏิบัติงานระยะยาวเป็นการวางแผนในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตและมั่นคง เป็นการวางแผนเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ การวางแผนระยะยาว จะคำนึงถึงอนาคตข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยแผนระยะสั้นจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาว
3. ใช้ข้อมูลในการจัดการ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4. ใช้ข้อมูลในการกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเนื่องจากทำให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน และสถานะทางธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมถึงความรู้สึกถึงความมั่นคงในอนาคต
5. ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนที่วางไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

5/5 - (2 votes)