มือถือ: 094 864 9799บริการพนักงานบัญชีทำงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทของท่าน กรณีเร่งด่วน พนักงานบัญชีขาด บันทึกบัญชี ทำภาษี ปิดงบ ทำงานด้านบัญชีการเงินโดยเฉพาะ

รายละเอียดบริการบัญชี Outsource

 1. งานบัญชีลูกหนี้
 2. งานบัญชีเจ้าหนี้
 3. งานจัดทำต้นทุนการผลิต
 4. งานบันทึกบัญชี และกระทบบัญชี ทำรายงานบริหารภายในต่างๆ
 5. งานการเงิน เก็บเช็ค วางบิล จัดทำกระแสเงินสด วางแผนการใช้เงิน
 6. ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบ และนำเสนอผู้บริหาร
 7. งานที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการ บัญชี Outsoure ของเรา

 1. กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย
 2. บจก. RHB security
 3. บจก. พี แอนด์ แอล แมนูแฟคเจอริ่ง
 4. บจก. เข็มทิศวิลเลจ
 5. บจก. พีเอสวี เคมีคอล
 6. บจก. อีแวน เคมีคอล
 7. บจก. เอเชีย เวลธ์ พลัสแมนเนจเม้นท์
 8. บจก. มารวย มหาทุน
 9. บจก. เวบเบอร์ อิเล็คเทค
 10. บจก. เอสซี อินฟินิท

บริการบัญชี Outsource ของเรา มีรายการดังต่อไปนี้

1.งานด้านลูกหนี้และรับชำระ

– จัดทำใบเสนอราคา
– จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
– จัดใบเสร็จรับเงิน
– ตรวจสอบและจัดทำเอกสารวางบิล
– วางบิลลูกค้าตามรอบการวางบิลของลูกค้าแต่ละราย
– รับเช็คและนำเช็คเข้าบัญชีบริษัท
– ติดตามหนี้ค้างชำระ
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุลูกหนี้ เป็นต้น

2.งานด้านเจ้าหนี้และการจ่ายชำระ

– บันทึกบัญชีซื้อ สต๊อค และเจ้าหนี้การค้า
– รับวางบิล
– เตรียมเอกสารเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
– จัดทำหนังสือหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– จ่ายทำเช็คและเสนอผู้บริหารเซ็นเช็ค
– นัดรับเช็คและจ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้
– ติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบเอกสารการจ่าย
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุเจ้าหนี้ เป็นต้น

3.ด้านงานปิดงบการเงินประจำเดือน

– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
– กระทบบัญชี ทุกบัญชี
– ปิดงบการเงิน รายเดือน
– วิเคราะห์งบการเงิน
– นำเสนอผู้บริหาร

บริการอื่นๆ ได้แก่

• การจัดทำงบกระแสเงินสด
• การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
• การวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
• การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณและงวดบัญชีก่อน
• การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• การวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท
• การจัดทำรายงานทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ

Rate this post