บาร์โค้ด

รับจดบาร์โค้ด

บาร์โค้ด คือ

บาร์โค้ด (Bar Code) คือ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อยู่บนตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยเส้นมืดซึ่งมักจะเป็นสีดำ และเส้นสว่างซึ่งมักจะเป็นสีขาว มีลักษณะเป็นแท่งวางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง ซึ่งเป็นรหัสแทนตัวเลข และตัวอักษร ใช้หลักการสะท้อนแสงเพื่ออ่านข้อมูล โดยบาร์โค้ดถูกใช้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลของสินค้าได้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว และน่าเชื่อถือ แทนการคีย์ข้อมูลโดยแป้นพิมพ์ ซึ่งมีความล่าช้ากว่า และอาจเกิดความผิดพลาดได้ วิธีการอ่านข้อมูลจะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ระบบบาร์โค้ดนี้เป็นระบบมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก

ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบบาร์โค้ดได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการขายสินค้า การบริการ รวมถึงทางด้านอุตสาหกรรม เลขหมายประจำตัวสินค้าที่มีความแตกต่างกัน จะบ่งชี้ไปยังสินค้าที่มีความแตกต่างกัน อย่างเช่นโรงงานผลิตแก้วน้ำพลาสติก ความแตกต่างในเรื่อง สี ขนาด และจำนวนที่บรรจุสินค้า ก็จะมีเลขหมายประจำตัวสินค้าที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจ

 1. ช่วยให้ง่ายต่อระบบการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์ ระบบบาร์โค้ดจะช่วยตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนของสินค้าในคลัง ปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้ารายการใดมีการหมุนเวียนดีนั้นคือสินค้าจำหน่ายได้ดี หรือสินค้าไม่มีการหมุนเวียนนั้นคือการจำหน่ายที่ไม่ดี
 2. ช่วยลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการทำงาน การใช้ระบบบาร์โค้ด จะทำให้ในการซื้อ-ขายสินค้า มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่นการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การตัดสต๊อคสินค้าคงคลัง
 3. ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า ข้อมูลจากบาร์โค้ดทำให้ทราบถึงแหล่งผลิตของสินค้าประเทศว่ามาจากผู้ผลิตสินค้ารายใด จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้าต้องพยายามผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพอย่างเสมอ เพื่อรักษาชื่อเสียงของธุรกิจในแง่คุณภาพของสินค้า รวมทั้งดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องสัญลักษณ์ รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า
 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากบาร์โค้ด จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจในการวางแผน และบริหารงานด้าน การจัดซื้อ การผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ช่วยสร้างเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รหัสบาร์โค้ด เป็นเครื่องแสดงถึงสินค้าที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เลขรหัสประจำตัวของแต่ละประเทศ นั้นทำให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสามารถทราบถึงแหล่งผลิตสินค้า และสามารถทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อ-ขายสินค้ากันได้โดยตรง และสะดวกมากขึ้น

ประเภทของบาร์โค้ด

บาร์โค้ดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. บาร์โค้ดภายใน (Internal Barcode) เป็นบาร์โค้ดที่ทำขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กรซึ่ง จะไม่สามารถนำออกไปใช้ภายนอกองค์กรได้
 2. บาร์โค้ดมาตรฐานสากล (Standard Barcode) เป็นบาร์โค้ดที่ใช้เป็นสากล เป็นที่รู้จัก ซึ่งบาร์โค้ดที่เป็นที่นิยมและใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายทั่วโลกมีประมาณ 11 ระบบ โดยทั้งนี้ระบบที่ได้รับการยอมรับซึ่งมีการใช้นี้มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยก็ใช้ระบบนี้คือ ระบบ EAN (European Article Numbering)

Barcode EAN-13 เป็นระบบบาร์โค้ด ที่ประเทศไทยเลือกใช้ ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนบาร์โค้ดก่อน จึงจะสามารถไปใช้งานกับสินค้าได้ ทั้งนี้มีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย (Thai Article Numbering Council) หรือ TANC เป็นองค์กรตัวแทน EAN ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมกรรมแห่งประเทศไทย โดยระบบ EAN ที่ประเทศไทยใช้จะเป็นเลขชุด 13 หลัก

บาร์โค้ด

ความหมายของเลขบาร์โค้ด

 • ตัวเลขสามหลักแรก เลข 885 คือ รหัสของประเทศไทย
 • ตัวเลขสี่ถัดมา เลข 2222 คือ รหัสโรงงานที่ผลิต หรือ เลขประจำตัวของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
 • ตัวเลขห้าตัวถัดมา เลข 99999 คือ รหัสสินค้า
 • ตัวเลขสุดท้าย เลข 6 คือ ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบ เลข 12 หลักข้างหน้าว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ดดังกล่าวจะไม่สามารถอ่านค่าได้

ถ้าท่านผู้ประกอบธุรกิจต้องการนำระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจท่านจะเป็นธุรกิจ ผลิตสินค้า การขายสินค้า หรือบริการ ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง เบอรโทร 02-2100281 ถึง 2 ในการดำเนินการรับขอเลขบาร์โค้ด (รับจดทะเบียนบาร์โค้ด) เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นและก้าวสู่มาตรฐานสากล

Scroll Up