มือถือ: 094 864 9799ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

ภาษีนิติบุคคล

ภาษีนิติบุคคล

ภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของท่าน และถ้าไม่จ่ายภาษีจะต้องถูกปรับตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ กรีนโปร เคเอสพี จึงรวบรวมข้อมูลมาให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจกัน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

ภาษีที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ

ภาษีในหมวดหมู่นี้ มีหลักๆ อยู่ 4 อย่าง คือ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นหักลบได้รายจ่ายต่างๆ แล้วสรุปออกมาเป็นผลกำไรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนได้รับ คิดตามรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดไว้ ซึ่งอัตราการเก็บภาษีขึ้นอยู่กับข้อตกลงต่างๆ และประเภทธุรกิจ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และจัดเก็บเพิ่มจากการนำเข้าสินค้า อัตราภาษีอยู่ที่ 7% แบ่งออกเป็นภาษีมูลเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7% กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมียอดขายเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันชีวิต รับจำนำสิ่งของ ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น อัตราภาษีแต่ละธุรกิจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  1. เงินเดือน, ค่าที่ปรึกษา, ค่านายหน้า – อัตราภาษีคิดจากอัตราก้าวหน้า
  2. ค่าเช่า – อัตราภาษี 5%
  3. ค่าบริการ, ค่าจ้างทำของ – อัตราภาษี 3%
  4. ค่าโฆษณา – อัตราภาษี 2%
  5. ค่าประกันภัย, ค่าขนส่ง – อัตราภาษี 1%

ภาษีท้องถิ่น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือหารายได้ในทางธุรกิจ จะต้องเสียภาษีในส่วนนี้ ซึ่งคำนวณจากค่ารายปีของทรัพย์สินคูณด้วย 12.5%

ภาษีป้าย

เก็บจากการแสดงป้ายในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อ ป้ายแสดงยี่ห้อสินค้า หรือโลโก้ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีที่จัดเก็บกับเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินใช้เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเสียเสียภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ภาษีสรรพาสามิต

เก็บจากสินค้าที่บริโภคแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สินค้าที่ไม่ถูกศีลธรรมอันดี หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ ยกตัวอย่างเช่น สุรา ไพ่ ยาสูบน้ำหอม แบตเตอรี่ เป็นต้น

ภาษีรถ

จัดเก็บกับเจ้าของรถยนต์ แต่ละประเภทจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน

5/5 - (1 vote)