มือถือ: 094 864 9799งานจัดทำและยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (Work permit)

งานจัดทำและยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (Work permit)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

1. ต่างชาติผู้ยื่นคำขอ ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (Non-B), รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทยและบุตรไทย)

2. บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 คน (หากคนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน)

3. อัตราส่วนระหว่างชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทย คือ 1:4

4. บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

5. เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้

2. เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องจัดเตรียม

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง/ใส่สูท/ไม่สวมแว่นตา)

2.สำเนาหนังสือเดินทาง(ทุกหน้าที่มีข้อมูล) และบัตรขาออก (บัตร ตม.6) พร้อมฉบับจริง

3.สำเนาใบอนุญาตทำงานของต่างชาติผู้ยื่นคำขอ (กรณีต่างชาติ เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว)

4.สำเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน (Resume) และหลักฐานการผ่านงานจากนายจ้างคนก่อน (ถ้ามี)

5.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

6.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด กรณีต่างชาติ เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว

7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่มีโรคต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน

3. วัณโรคในระยะอันตราย

4. โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

5. โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

6. โรคพิษสุราเรื้อรัง

7. โรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3 (ออกให้ไม่เกิน 60 วัน)

8. กรณีต่างชาติถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทย และบุตรไทย

1.สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสูติบัตรบุตร

2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ภรรยาหรือสามีไทย

เอกสารที่ต้องการจากนายจ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (ในกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทต่างชาติ ต้องใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและหลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วย)

2. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

•สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

•สำเนาแบบ ภ.พ.01 / ภ.พ.01.1

•สำเนาแบบ ภ.พ.09 (หากมีการเปลี่ยน/เพิ่มประเภทธุรกิจ)

3. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม สปส.1-10 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

•สำเนางบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ปีล่าสุด

•สำเนา แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3)

4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม; ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

5. สำเนาหลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจาก หน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมฯลฯ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้าง

ผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มี ใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และ

สถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน)

3. ระยะเวลาดำเนินการ

-ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

-ระยะเวลาในการพิจารณาของสำนักงานจัดหางาน 3-5 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี

Rate this post