มือถือ: 094 864 9799รับขอใบอนุญาตทำงาน

รับขอใบอนุญาตทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย รายละเอียดในการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อใช้ในการทำงานหรือประกอบกิจการ

ขอใบอนุญาตทำงาน

รับขอใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างชาติ

การขอรับใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

รับขอใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย จะต้องมีวีซ่า NON-B ซึ่งชาวต่างชาติต้องให้นายจ้างจัดเตรียมเอกสาร และส่งสัญญาจ้างให้กับทางสถานฑูต
ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อออกวีซ่า NON-B หลังจากชาวต่างชาติได้รับวีซ่าแล้ว ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ และดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ต่อไป หรืออีกทางหนึ่งโดยคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยถือวีซ่าท่องเที่ยว คนเดินผ่านทาง ผ.30 ผผ.30 หรือ ผผ.90 และยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าดังกล่าวเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Imigrant Visa B/Non-B (วีซ่าทำงาน) ในประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน ถ้าชาวต่างชาติมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.1 โดยไม่ต้องขอวีซ่า NON-B

ชาวต่างชาติต้องไม่ขาดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีความสามารถและความรู้ในการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่งานที่ได้ขออนุญาตทำงาน Work permit
 2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ไม่สมประกอบ
 3. ต้องไม่ติดยาเสพติด ติดสุรา หรือโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น
 4. ต้องไม่เคยโดนโทษเรื่องเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายเรื่องการทำงานของชาวต่างชาติภายใน 1 ปีก่อนขอใบอนุญาต
  *** ชาวต่างชาติต้องไม่ทำงานในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำตาม พ.ศ. 2522 ทั้งหมด 39 อาชีพ

หลักเกณฑ์พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน

 • ความมั่นคงด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศไทย
 • การแย่งงานของคนไทย และความต้องการชาวต่างชาติที่ไม่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นๆ เช่น ทำให้มีเงินลงทุนมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

  5. การกำหนดจำนวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน

     5.1 นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ออกใบอนุญาตทำงานให้ 1 คน และให้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ล้านบาท เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ขนาดของการลงทุนลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน /หรือ

     5.2 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการดังต่อไปนี้ จำนวนของการออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

 • ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา /หรือ
 • ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่าห้าพันคนในรอบปีที่ผ่านมา /หรือ
 • สถานประกอบการมีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน /หรือ
 • เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งคนไทยทำไม่ได้หรือใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้งานสำเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาแน่นอน /หรือ
 • สถานประกอบการชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท /หรือ
 • หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน หรือคนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว /
    หรือ
 • สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู/ผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วย
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน /หรือ
 • มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม /หรือ
 • กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจ้างงานเป็นครั้งคราวมีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอน /หรือ
 • อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552
    (เรียกดูข้อมูลในเมนู    “ข้อมูลเผยแพร่”)

  หมายเหตุ:  พิจารณารายได้ขั้นต่ำของคนต่างด้าวประกอบด้วย (ตามตารางเงินได้ในหัวข้อที่ 16)

  6. อายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง

  7. การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงาน หากประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป ต้องไปขอต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วจึงให้ยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.5” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ “ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้”

  8. การเปลี่ยนหรือเพิ่ม การทำงาน สถานที่ และท้องที่ในการทำงาน คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานที่ยังคงทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
      ที่อนุญาตไว้เดิม หากมีความประสงค์ดังกล่าว ยื่นขออนุญาตตามแบบคำขอ “ตท.6”

  9. การเปลี่ยนนายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลงตรา VISA พ้นหน้าที่เดิมและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน หรือเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรไปขอ Non – Immigrant VISA ใหม่จากสถานทูตไทย แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ตามแบบคำขอ “ตท.1” เพื่อทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบ
การใหม่ก่อน VISA หมดอายุ

  10. คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานประสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล สัญชาติ ลายมือชื่อ การย้ายที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
        ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ และการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทธุรกิจ ให้ยื่น “
        คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต”

  11. กรณีใบอนุญาตทำงานเดิมชำรุดในสาระสำคัญ หรือ สูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือ
        สูญหาย ยื่นตามแบบคำขอ “ตท.4”

  12. การขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน กรณีคนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานลาออกจากงาน หรือนายจ้างให้ คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน และหากมีความ
         ประสงค์จะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ยื่นแจ้งตามแบบ “ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน” ภายหลังจากคนต่างด้าวออกจากงานแล้ว โดยไม่มีบทลงโทษ
         หรือกำหนดระยะเวลาการแจ้ง

  13. การแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน กรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีระยะเวลา
สั้น ๆ ไม่เกิน 15 วัน ให้ยื่นแจ้งตามแบบคำขอ “ตท.10” ทั้งนี้ “งานที่เข้ามาทำนั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจำเป็นและ เร่งด่วนถึงขนาด ซึ่งถ้าไม่รีบทำงานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิด
ความเสียหายขึ้น โดยไม่มีกำหนดการณ์ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการทำงานแล้วเสร็จได้ภายใน 15 วัน” หมายเหตุ ไม่มีการต่ออายุให้อีก

14. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอ ให้ดำเนินการ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • ในส่วนภูมิภาค/ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่

  15. อัตราค่าธรรมเนียม

(1) การยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท
(2) ใบอนุญาต
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ 3,000 บาท
(3) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกินสามเดือน ครั้งละ 750 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ครั้งละ 3,000 บาท
(4) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
(5) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท
(6) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท
(7) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 1,000 บาท
(8) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

  16. ตารางเงินได้ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 (2)

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการในการยื่นขอวีซ่า (Apply for Visa) ต่ออายุวีซ่า (Visa Extension) ขอใบอนุญาตทำงาน (Apply for Work- permit)
ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit extension) เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (Visa Changing ) ให้กับชาวต่างชาติ
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และราคาที่สมเหตุผล

สนใจบริการรับขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ติดต่อกรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ปรึกษาเราได้ฟรี!

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน