มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรายาง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรายาง หรือมีตราประทับอยู่ แต่อาจชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองตรายางคุณ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรายาง หรือมีตราประทับอยู่ แต่อาจชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองตรายางคุณ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรายาง

        การจดทะเบียนตรายาง จะเรียกว่า ตราสำคัญ เป็นตรายางที่ใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ  และใช้ในเอกสารที่ติดต่อราชการ งานเอกสารต่างๆ  เรามอบหมายให้บุคคลที่เราไว้วางใจ (เช่น พนักงานบัญชี หรือบริษัททำบัญชี เป็นต้น) ถือตรายางแล้วกระทำการแทนได้

จดทะเบียนธุรกิจทั้งที..จำเป็นต้องมีตรายางหรือไม่?

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำเป็นต้องจดทะเบียนตรา เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1064 ( บังคับไว้ )
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตรา เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1078 ( ไม่ได้บังคับไว้ )
 3. บริษัทจำกัด ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตราก็ได้ เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1111 ( ไม่ได้บังคับไว้ )

ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ต้องจดทะเบียนตรา แต่การมีตราประทับก็จะทำให้นิติบุคคลนั้น ๆ ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นี่คือหลักเกณฑ์และข้อห้ามในการจัดทำตรายางที่คุณจำเป็นจะต้องรู้

หลักเกณฑ์การจัดทำตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

การจัดทำตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อตั้งธุรกิจหรือบริษัทใหม่ ตรายางหรือตราสัญลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนและรู้จักได้ง่ายขึ้น

 1. ความเฉพาะเจาะจง (Distinctiveness) : ตรายางไม่ซ้ำซ้อนกับตราอื่นๆ และต้องสร้างความรู้สึกที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
 2. ความสื่อความหมาย (Meaningful) : ตรายางมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ และสื่อความหมายในลักษณะที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ความทันสมัย (Modern) : พิจารณาถึงความทันสมัยของตรา เพื่อให้ไม่เสียสภาพเปราะบางหรือล้าสมัยต่อกลุ่มผู้บริโภค
 4. ความอร่อยตา (Aesthetic) : ตรายางต้องมีดีไซน์ที่ดูดีและมีความสวยงาม เพื่อทำให้ผู้ดูรู้สึกดึงดูดและมีความสนใจ
 5. ความยั่งยืน (Memorable) : ตรายางควรเป็นอย่างที่จำได้ ผู้บริโภคควรจำตราของคุณได้ง่ายและ
  ไม่ลืม
 6. ความยืดหยุ่น (Versatile) : ตรายางสามารถนำไปใช้ในหลายสื่อและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้สึกของแบรนด์ในสื่อ
 7. การป้องกันลิขสิทธิ์ (Protectable) : ตราขยางต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลอื่น และควรจดทะเบียนตรายางเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
 8. ความเกี่ยวข้องกับตลาด (Relevance to Market) : ตรายางมีความเกี่ยวข้องกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 9. การคิดค้นที่ดี (Creativity) : การคิดค้นตรายางควรสร้างความประทับใจและมีองค์ความรู้สึกที่สร้างสรรค์
 10. การทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Testing) : ทดสอบตรากับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงและแสดงความเหมาะสม

ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
(2) พระบรมราชาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
(3) พระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
(4) พระมหามงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
(5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
(6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ธงหลวง ธงชาติหรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
(8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้
(10) สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และ ศาลาไทย
 

ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้น ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วยในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดำระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน ” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์

การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใด

ข้อดีของการทำตรายางบริษัท

  1. ตรายางบริษัทนี้เปรียบเสมือนบุคคล 1 คน  ใช้เป็นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี 

 2. เพิ่มความสะดวกเพราะไม่ต้องคอยเซนต์เอกสาร หรือต้องตามล่าลายเซ็นให้ครบทุกคน ก็ทำธุรกรรมได้  สามารถมอบหมาย ตรายางให้กับคนที่เราไว้ใจ ดำเนินการด้านเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆ แทนได้

 3. ตราประทับนี้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้าที่เราติดต่อด้วย หากได้นำไปใช้ในงานประมูล
งานเปิดบิลใหญ่ หากแค่ส่งเอกสารเฉยๆ อาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบด้วยทีมงานระดับสูง และความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่า

การจดทะเบียนแก้ไขตรายาง

กรณีที่ตรายางสำคัญของบริษัทสูญหายหรือชำรุด และบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสำคัญใหม่ จะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตรา กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ดังนั้นในการจดทะเบียนจึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม เพื่อนำมาจดทะเบียนก็ได้ แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข ก็ระบุรายละเอียดการประชุมในคำขอจดทะเบียนสำหรับกรณีที่ตรายางสำคัญสูญหาย ให้ระบุ คำว่า “ตราหาย” แทนที่การประทับตราในแบบคำขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจ และกรณีที่ตราชำรุดไม่สามารถประทับได้ ก็ให้ระบุไว้ว่า “ตราชำรุด” ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราสำคัญ คือ กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( แบบ บอจ.1 ) และหนังสือรับรอง
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ ( แบบ บอจ.4 )
 4. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
 5. สำเนาหลักฐานเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท )

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรายาง

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

Rate this post