มือถือ: 094 864 9799รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มอำนาจ การแก้ไขหรือเปลี่ยนอำนาจกรรมการ ตามขั้นตอนและข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มอำนาจ การแก้ไขหรือเปลี่ยนอำนาจกรรมการ ตามขั้นตอนและข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ในกรณีกรรมการบริษัทมีความประสงค์ต้องการลาออกจากตำแหน่ง หรือ แก้ไขผู้มีอำนาจลงนามต่างๆในบริษัท จะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ จัดประชุมกรรมการทั้งหมดของบริษัท (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) เพื่อมีมติในที่ประชุมให้กรรมการท่านนั้นออกจากตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเป็นกระบวนการอย่างรอบคอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แต่ละบริษัทอาจมีกระบวนการเฉพาะตามข้อบังคับของตน การปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องและใช้ความรอบคอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในองค์กร

เปลี่ยนอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. เปลี่ยนอำนาจกรรมการเพราะกรรมการท่านเก่าออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทำให้ต้องทำเรื่องเปลี่ยนอำนาจกรรมการที่กระทำแทนบริษัท
2. แก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการได้สะดวกขึ้น เช่น กรรมการที่มีอำนาจอยู่ก่อนหน้า ไม่ว่างเซ็นเอกสาร ติดธุระค่อนข้างเยอะ จึงแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่มามีอำนาจแทน เป็นต้น 

การแก้ไขอำนาจของกรรมการต้องมาจากมติประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ถ้าบริษัทมีข้อกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถลงมติแก้ไขอำนาจกรรมการได้ จึงจะสามารถใช้มติจากที่ประชุมของคณะกรรมการได้

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

 1. ชื่อกรรมการเก่า (บุคคลที่ออกจากตำแหน่งกรรมการ)
 2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน ของกรรมการท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 3. อำนาจกรรมการที่แก้ไขใหม่

การจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรณีกรรมการเสียชีวิต)

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (คนใหม่) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 3. เบอร์โทรกรรมการ (คนใหม่)
 4. เงื่อนไขอำนาจกรรมการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจกรรมการ)
 5. สำเนาใบมรณบัตรของกรรมการเก่าโดยที่กรรมการใหม่รับรอง
  สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 6. เอกสารแบบฟอร์มต้องยื่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่กรรมการเสียชีวิต
  มิฉะนั้นจะมีค่าปรับเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ลูกค้าเป็นผู้ชำระในส่วนนี้)

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3-4 วันทำการ
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ เปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้น จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเดิมยื่นจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการ

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
Rate this post