มือถือ: 094 864 9799รับจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

รับจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือ แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องตกลงและทำเอกสารอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง และต้องทำเอกสารส่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

รับจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

กระบวนการทางกฎหมายและทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นภายในบริษัท การจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหุ้น, การโอนหุ้น, การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหุ้น, หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทหรือองค์กรนั้น กระบวนการรับจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นการลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้กับหน่วยงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทางกฎหมาย เช่น สำนักงานพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หรือหน่วยงานที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท กระบวนการนี้ช่วยให้รายชื่อผู้ถือหุ้นปรับปรุงและทันสมัยเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการติดต่อกับผู้ถือหุ้นในอนาคต

หลักการโอนหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

หลักการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สามารถทำได้โดยการโอนหุ้น ซึ่งมี 2 แบบ คือ

1.โอนใบหุ้นชนิดที่ออกให้ผู้ถือ (ใบหุ้นที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น) โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำสัญญาโอน เพียงแค่ส่งมอบใบหุ้นและมีการชำระค่าหุ้นกัน การโอนนั้นถือว่าเป็นอันสมบูรณ์ ซึ่งการโอนหุ้นประเภทนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องมีการทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ต้องขอออกใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใหม่

2.การโอนใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น กฎหมายกำหนดว่าให้ทำสัญญาโอนหุ้นระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน จำเป็นต้องมีการทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัญญาต้องมีการแถลงเลขหมายหุ้นและจำนวนหุ้นที่ได้โอน รวมถึงราคาหุ้นที่โอน ไปลงในสัญญาและต้องมีการลงลายมือชื่อผู้โอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้น และพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองในสัญญาจึงจะถือว่าสมบูรณ์

รูปแบบการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

1.เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น คือการเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ถือครอง หรืออัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้โอนหุ้นและผู้รับโอนหุ้น ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ หากข้อบังคับของบริษัทจำกัดไม่ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การโอนหุ้นต้องทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรอง โดยต้องทำตามแบบของสัญญาโอนหุ้น ไม่เช่นนั้นผลของการโอนหุ้นจะเป็นโมฆะ และแจ้งการโอนหุ้นนี้กับบริษัท เมื่อบริษัทบันทึกการโอนหุ้นในทะเบียนหุ้นของบริษัทจำกัดแล้ว การโอนหุ้นจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมาย

2.เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น คือการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท มักเกิดขึ้นเมื่อมีการทำ “ธุรกรรม” คือมีการซื้อ-ขายหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นถอนหุ้นออก โดยปกติแล้วกฎหมายได้เปิดช่องให้ใช้วิธีเจรจาตกลงราคาซื้อหุ้นของหุ้นส่วนที่จะถอนหุ้นออก โดยให้แจ้งผู้บริหารเพื่อหาคนอื่นมาถือหุ้นแทน แล้วคืนเงินที่ลงทุนพร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยให้กับหุ้นส่วนที่ถอนหุ้น

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
 4. อาชีพของผู้ถือหุ้นรายใหม่
 5. รายชื่อผู้ถือหุ้น , สัดส่วนหุ้นใหม่ และมูลค่าหุ้นที่ชำระ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้น)
 6. เลขหมายใบหุ้นที่เรียงใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นใหม่
 7. ใบโอนหุ้น (ควรมีการจัดทำภายในบริษัท เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่าและผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะอาจมีการฟ้องร้องกับทางบริษัทในกรณที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง)
  (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นชาวต่างชาติ)
  *** สำเนาพาสปอร์ตในกรณีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นชาวต่างชาติ และขอสะกดชื่อชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย
  รวมถึงที่อยู่ของชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษและสะกดภาษาไทย
 8. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  – ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3-4 วันทำการ
  – ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

ราคาค่าบริการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

 • สำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ในโซนปริมณฑล 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบวกค่าเดินทางเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับระยะเดินทาง)

หมายเหตุ : สำหรับบริษัทที่ต้องการลงประกาศโฆษณาหนังพิมพ์ท้องถิ่นในกรณีแก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องเพิ่มอีก 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทางเราร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งครั้งที่ทำการประชุมกับทางเรา เพื่อนำข้อมูลนี้แจ้งลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น


สนใจบริการรับจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend