มือถือ: 094 864 9799รับทำ Work Permit

รับทำ Work Permit ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินงานอย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ ช่วยแก้ไขปัญหาท่านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำ Work Permit ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินงานอย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการรับขอ Work Permit ช่วยแก้ไขปัญหาท่านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

ให้บริการรับทำ Work Permit ใบอนุญาตทำงาน (รับขอ Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการมีทีมงานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการดำเนินกระบวนการรับทำ Work Permit ใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

Work Permit ใบอนุญาตทำงานมีหน้าที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับอนุญาตจากภาครัฐในประเทศนั้นให้ทำงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ

 1. ชื่อของผู้ทำงาน
 2. ประเภทของงานที่ทำ
 3. ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง
 4. สถานที่ทำงาน
 5. เงื่อนไขการทำงาน รวมถึงระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงาน ใบอนุญาตทำงานมักมีระยะเวลาในการใช้งานและต้องต่ออายุในบางกรณี

หลักเกณฑ์การขอWork Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

 • ทุนจดทะเบียน บริษัทที่ต้องการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาตินั้น
  💸 ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศต้องนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ : 1 คน
  (ตัวอย่าง :  ถ้าชาวต่างชาติ : 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  – ชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดกึ่งหนึ่งเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนพนักงานชาวต่างชาติต่อพนักงานคนไทยยังคงเหมือนเดิมคือพนักงานชาวต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  – แต่ละบริษัทสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติได้ตามจำนวนที่เหมาะสม 
 • พนักงานคนต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  (ยกตัวอย่าง :  ถ้าจ้างพนักงานต่างชาติ : 2 คน จะต้องมีการจ้างพนักงานคนไทย : 8 คน) ยกเว้น กรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อพนักงานคนต่างชาติ จะเป็นอัตราส่วน 1:1 คน
 • นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงินนั้นต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบกิจการจริง
 • ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างชาติทำงาน
 • คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  5.1 ต้องมีความรู้และความสามารถ
  5.2 ต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อนวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ ติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  5.3 ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 • เงินเดือน ขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามสัญชาติดังนี้
  6.1 ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
  6.2 ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาทต่อเดือน
  6.3 ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท
  6.4 ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม 
  เงินเดือนขั้นต่ำ  25,000 บาท

อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ตามความจำเป็นของงาน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง แต่ทั้งนี้โดยส่วนมากเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลา ประมาณ 3 วันทำการ

บริการยื่นขอWork Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

• บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (Apply for Work Permit valid not exceed 3 months)
• บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for Work Permit valid 3-6 months)
• บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for Work Permit valid 6-12 months)
• บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/รับต่อใบอนุญาตทำงาน (Apply for extension Work Permit)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน หรือขออนุญาตทำงานครั้งแรก (รับทำ Work Permit ครั้งแรก)

บริการขอWork Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

 1. ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit ) ครั้งแรก (Apply for Work Permit)
 2. ให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
 3. ให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานเดิม (Work Permit Extension) 
 4. ให้บริการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน
  (กรณีใบอนุญาตเดิมชำรุดในสาระสำคัญ/สูญหาย)
 5. ให้บริการขอเปลี่ยนการทำงาน หรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน
 6. ให้บริการเพิ่มตำแหน่งงาน การเปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
 7. ให้บริการเพิ่มนายจ้าง เพิ่มสถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิมในครั้งก่อน
 8. ให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงานต่างๆ Work Permit ได้แก่
  – การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  – การเปลี่ยนลายมือชื่อ 
  – การเปลี่ยนสัญชาติ 
  – การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
  – การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสถานประกอบการ 
  – การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ
  – การปลี่ยนหรือการเพิ่มประเภทธุรกิจ 
 9. การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน

ต่ออายุWork permit (ใบอนุญาตทำงาน)

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้สามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกจากประเทศและกลับเข้ามาใหม่ การเข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรรับรู้เกี่ยวกับมันอย่างละเอียด โดยการหาที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนและความคุ้มครองที่คุณจะได้รับเมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศที่คุณทำงานอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการทำงาน

คำถามที่พบบ่อย

รับทำวีซ่าทุกประเภทไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับ
ชาวต่างชาติ งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

บริการรับต่ออายุ Work Permit ไหม?

ใช่! เราบริการต่ออายุ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกฎหมาย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

บริการของเราดำเนินการอะไรให้ลูกค้าบ้าง?

บริการรับทำWork Permit เราจะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จน สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

1. เตรียมเอกสารสำหรับนำไปยื่นขอ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)
2. ดำเนินการไปยื่นคำขออนุญาต ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แทนลูกค้า
3. หาก Work Permit ได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) โดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด เราคือบริษัท รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Work Permit) (รับขอ Work Permit) รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เรามีความแม่นยำ ถูกต้อง และคล่องตัวในการดำเนินงาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา และงานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่ การเตรียมเอกสาร / กรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่า / ติดต่อสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคอยติดตามสถานะการขอวีซ่าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลทันที


สนใจบริการรับทำ Work Permit

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน
Rate this post