มือถือ: 094 864 9799รับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญการวาง ระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ประสบการณ์วางระบบบัญชีกว่า 28 ปี บริการวางระบบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

1.ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1.1 การเก็บรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการ
เป็นการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการวางระบบบัญชี

1.2 การออกแบบการวางระบบบัญชี
เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรายละเอียดต่างๆ แล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และวางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับกิจการ แต่ละกิจการ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก

1.3 การปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
การเริ่มปฏิบัติงานตามระบบใหม่นั้น จะเริ่มโดยการอธิบายให้แต่ละส่วนงานเข้าใจตามระบบ งานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง

1.4 การตรวจสอบและติดตามผลการวางระบบ
หลังจากเริ่มใช้งานได้ระยะหนึ่ง จะต้องมีการติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าได้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้หรือไม่ และผลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

การวางระบบที่ดีได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้วางระบบ เพื่อจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในการวางระบบ และสามารถปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ได้

2.ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการงานวางระบบกับเรา

1.บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท บีเคอาร์ อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด
3.บริษัท บาเสคแคร์ จำกัด
4.บริษัท นิวลอง อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด

3.ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี

1.การวางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.การวางระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง
3.ข้อมูลจากการวางระบบบัญชี นำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
4.ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และทางด้านการเงินได้
5.การวางระบบบัญชี ทำให้การปฏิบัติงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

4.อัตราค่าบริการ

  • ค่าบริการ 150,000 – 200,000 บาท/ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (ตามขั้นตอนในข้อ 1 (1.1-1.4))
Rate this post