มือถือ: 094 864 9799ลดทุนจดทะเบียน

รับจดทะเบียนลดทุน

ลดทุนจดทะเบียน

การลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัดจะด้วยราคาหุ้น หรือเรียกอีกอย่างว่า “มูลค่าหุ้น” แต่ราคาต้องห้ามต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น และมีอีกเงื่อนไขคือ การลดทุนจะต้องห้ามต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด ส่วนขั้นตอนของการรับจดทะเบียนลดทุนมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน

  • ออกหนังสือนัดประชุมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยการลงโฆษณาในประกาศหนังสือพิมพ์ท้องที่ และส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น
  • จัดประชุมหลังจากวันออกหนังสือนัดประชุมไม่ต่ำกว่า 14 วัน โดยในการประชุมจะต้องมีมติคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุม
  • ภายใน 14 วันหลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเอกสาร และยื่นเอกสารแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนลดทุน และแก้หนังสือบริคณห์สนธิ

  • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียน
  • จัดการจดทะเบียนมติพิเศษลดทุน
  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องที่และส่งหนังสือแจ้งกับเจ้าหนี้
  • หลังจากแจ้งเจ้าหนี้ 30 วันให้จัดทำคำขอจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และยื่นขอจดทะเบียนลดทุน

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการรับจดทะเบียนลดทุน หรือเรียกอีกอย่างว่า ลดทุนจดทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID : @greenproksp

บริการอื่นที่น่าสนใจ จดทะเบียนเพิ่มทุน