มือถือ: 094 864 9799บริการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ขอ-ต่อวีซ่า Non L-A แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์)

ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ขอต่อวีซ่า Non L-A แรงงานต่างด้าว

ให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ขอ-ต่อวีซ่า Non L-A แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์)
• ขอ-ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
• ขอ-ต่อวีซ่า Non L-A
• แจ้งรายงานตัว 90 วัน
“ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์)”

ข้อดีของการใช้บริการกับเรา

•ให้คำปรึกษาการทำวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
•บริการงานด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์
•ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า
•รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการดำเนินการ, ค่าธรรมเนียม

– ค่าบริการเริ่มต้น วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Non L-A 13,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน/ตรวจสุขภาพ/ วีซ่า)

รายการเอกสารเบื้องต้น

เอกสารนายจ้างที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุต้องไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้อำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด
4.สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ.20 จำนวน 2 ชุด
5.แผนที่บริษัท จำนวน 2 ชุด

**กรณีกิจการรับเหมาก่อสร้าง สัญญารับเหมาต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี และต้องแนบเอกสารของผู้ว่าจ้างประกอบ ดังนี้

(กรณีนิติบุคคล)

-สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุต้องไม่เกิน 6 เดือน
-สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้อำนาจลงนาม
-สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
-แผนที่บริษัท

(กรณีบุคคลธรรมดา)

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

**กรณีร้านค้าที่มีสัญญาเช่า ต้องแนบสัญญาเช่า พร้อมเอกสารของผู้ให้เช่าดังนี้

(กรณีนิติบุคคล)

-สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุต้องไม่เกิน 6 เดือน
-สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้อำนาจลงนาม
-สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
-แผนที่บริษัท

(กรณีบุคคลธรรมดา)

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

เอกสารแรงงานที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

1.สำเนาหน้าพาสปอร์ต (พร้อมฉบับจริง)
2.สำเนาวีซ่า (พร้อมฉบับจริง)
3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (พร้อมฉบับจริง)
4.รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
5.ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

สนใจบริการ ติดต่อเรา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp

เพิ่มเพื่อน

E-mail: info.th@greenproksp.com

Rate this post