มือถือ: 094 864 9799สำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา

การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา

ธุรกิจต่างชาติที่ต้องการมาจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office) หรือจัดตั้งสำนักงานสาขา (Branch Office) โดยในการจัดตั้งจะมีเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดไว้  กรีนโปร เคเอสพี ยินดีที่จะให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเปิดธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานผู้แทน

สำนักงานตัวแทนเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรธุรกิจสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนนั้นรวดเร็ว ง่ายดาย และช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของตลาดได้ ธุรกิจรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สำนักงานตัวแทนมีจำกัด และหนึ่งในข้อจำกัดหลักคือ โครงสร้างไม่ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้ในประเทศไทย

สำนักงานผู้แทนของต่างชาติที่เปิดในไทย

การจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทน หรือ Representative Office ในประเทศไทย ต้องตรวจดูว่าธุรกิจของต่างชาตินั้นอยู่ใน 5 ประเภทนี้หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในธุรกิจ 5 ประเภทนี้ไม่สามารถจัดตั้งได้

ธุรกิจ 5 ประเภทที่สามารถจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทนของต่างชาติในไทยได้

1. บริการจัดซื้อและสรรหาสินค้า หรือ บริการในประเทศไทยให้กับสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ
2. บริการตรวจสอบสินค้า หรือ ควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้าที่สำนักงานใหญ่จ้างผลิตในประเทศไทย
3. บริการให้คำแนะนำสินค้าของสำนักงานใหญ่แก่ผู้ใช้สินค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายในไทย
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของสำนักงานใหญ่
5. ธุรกิจรายงานสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในประเทศไทยให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบ

สำนักงานตัวแทนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  • ไม่มีอำนาจในการรับคำสั่งซื้อเพื่อเสนอขายหรือเจรจาเพื่อดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศที่จัดตั้งขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยสำนักงานตัวแทนจะต้องรับผิดชอบโดยสำนักงานใหญ่
  • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ยกเว้นเงินฝากดอกเบี้ยที่นำส่งจากสำนักงานใหญ่ต้องเสียภาษี

สำนักงานสาขา

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยในรูปแบบของ สำนักงานสาขา ถือเป็นส่วนขยายของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ดังนั้นสำนักงานสาขาจึงไม่ควรมีผู้ถือหุ้นต่างกัน
สำนักงานสาขา เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่ ดังนั้นบริษัทแม่จึงยังคงรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับสัญญาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ภาษีสำนักงานสาขา

ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยในอัตรามาตรฐาน 20% ของรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย เช่นเดียวกับบริษัทไทยอื่นๆ สำนักงานต้องยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบแสดงรายการภาษีประจำปีต่อกรมสรรพกร

สำนักงานสาขาของต่างชาติที่เปิดในไทย

การจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือ Branch Office ในประเทศไทยนั้น ประเภทธุรกิจของต่างชาติจะต้องมีอยู่ใน 12 ประเภทธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจในหัวข้อสำนักงาน และอีก 7 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. บริการประสานงาน และบริหารจัดการสาขาหรือบริษัทในเครือที่จัดตั้งภายในภูมิภาคเดียวกัน (ทำหน้าที่แทนสำนักงานใหญ่)
2. ให้คำปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
3. บริการด้านการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม
4. บริการบริหารจัดการด้านการเงิน
5. บริการด้านการตลาด บริหารจัดการ ควบคุมการตลาด และวางแผนส่งเสริมการขาย
6. บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
7. บริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ความแตกต่างระหว่างสำนักงาน ผู้แทน กับ สำนักงานสาขา

สำนักงาน ผู้แทน (Representative Office) ของต่างชาตินั้นไม่สามารถมีรายได้จากการให้บริการได้ แต่จะได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศเท่านั้น ส่วน สำนักงานสาขา (Branch Office) สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจได้ หรือ ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

สำนักงาน ผู้แทน (Representative Office) :

  • มักจะเป็นสถานที่ทำงานที่ถูกกฎหมายตั้งขึ้นในประเทศหรือพื้นที่ที่ต่างจากที่ต้นทาง
  • มีจุดประสงค์หลักในการแทนบริษัทหรือองค์กรในการติดต่อธุรกิจ, การตรวจสอบตลาด, หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานไม่สามารถทำธุรกรรมพาณิชย์ตรงกับลูกค้าได้

สำนักงานสาขา (Branch Office) :

  • เป็นสถานที่ทำธุรกิจของบริษัทหลัก
  • มักจะมีความสามารถในการทำธุรกรรมและทำสัญญาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ตั้ง
  • เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักและมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ตั้ง

มีความแตกต่างไปตามที่ใช้งานและลักษณะธุรกิจของแต่ละองค์กร แต่ทั่วไปแล้วสำนักงาน ผู้แทนมักจะให้บริการในการติดต่อธุรกิจและการสำรวจตลาด ในขณะที่สำนักงานสาขามีความสามารถทางธุรกิจมากกว่าและสามารถทำธุรกรรมตรงกับลูกค้าได้ในพื้นที่ที่ตั้ง.

บริการที่น่าสนใจ รับจดเพิ่มสาขา


สนใจบริการปรึกษาสำนักงาน ผู้แทน

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
5/5 - (1 vote)