มือถือ: 094 864 9799หน้าที่หลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

หน้าที่ห้างหุ้นส่วน

หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน เช่น วัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. จัดทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีการกำหนดให้มีผู้ทำบัญชี ทำบัญของห้างหุ้นส่วนเช่น บัญชีรายวัน แยกประเภท บัญชีสินค้า และอื่นๆ ที่จำเป็น และจัดให้มีเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการบันทึกบัญชี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ

3. จัดทำงบการเงิน

จัดทำงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่เริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุก 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนหน้า

4. ผู้ตรวจสอบบัญชี

จัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน โดยทั้งนี้ถ้าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นก็ได้

5. ส่งงบการเงิน

จัดส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD E-filing) ภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี

6. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

จัดเก็บเอกสารบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ที่สำนักงานบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5/5 - (1 vote)