มือถือ: 094 864 9799หลักเกณฑ์ในการขอวีซ่า Non-lmmigrant Visa “O” (Non-O)

หลักเกณฑ์ในการขอวีซ่า Non-O สำหรับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวไทย เช่น คู่สมรสที่เป็นคนไทย / บุตรเป็นคนไทย / บุตรบุญธรรม / บุตรของคู่สมรส เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการขอวีซ่า Non-O สำหรับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวไทย เช่น คู่สมรสที่เป็นคนไทย / บุตรเป็นคนไทย / บุตรบุญธรรม / บุตรของคู่สมรส เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการขอวีซ่า Non-O

 1. กรณีคนต่างชาติสมรสกับหญิงไทย สามีชาวต่างชาติต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท หรือเงินฝากธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาทเพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี
 2. กรณีคนต่างชาตินั้นเป็นบิดามารดา ต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาทเพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ 1 ปี
 3. กรณีคนต่างชาติเป็นบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส อยู่ในความอุปการะบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 4. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติกับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
 5. กรณีเป็นคู่สมรสนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

ขั้นตอนการขอวีซ่า Non-O

กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย ( บิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ) และกรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร

 1. ในการยื่นขอวีซ่า Non – lmmigrant Visa “O” (Non-O) มี 2 วิธีคือ
  ยื่นขอวีซ่า Non-O ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของชาวต่างชาติ
  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-O ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว / คนเดินผ่านทาง / ผ.30 / ผผ.30 และ ผผ.90

  ทั้งนี้ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลง การตรวจลงตราวีซ่าเป็น วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-O ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน โดยในกรณีที่วีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-O ได้
 2. เมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 90 วัน
 3. เมื่อได้ Non-O ระยะเวลา 90 วัน คนต่างชาติจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่อระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็น 1 ปี

  โดยทั้งนี้ต้องยื่นเพื่อขอต่อวีซ่า Non-O เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนวีซ่ารอบแรกที่มีอายุ 90 วันหมดอายุ

หมายเหตุ :

 1. ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอ และบุตร / ภรรยา / สามีผู้มีสัญชาติไทย ต้องไปแสดงตัวด้วยตนเองเพื่อให้ปากคำ
 2. กรณีที่เป็นการติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร คนต่างด้าวผู้มาปฏิบัติงานในราชอาณาจักรต้องได้ Non-O เป็นระยะเวลา 1 ปีเรียบร้อยแล้ว

สนใจบริการรับขอวีซ่า Non-O

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน
Rate this post