มือถือ: 094 864 9799หน้าที่หลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจต่างชาติ

หน้าที่หลังรับอนุญาตทำธุรกิจต่างชาติ

หน้าที่ที่ต้องทำหลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ

– ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่บริษัท หรือสำนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
– ถ้าใบอนุญาตหายหรือชำรุดต้องยื่นใบรับแทนต่อเจ้าหน้าที่

2. เงื่อนไขการอนุญาตให้ต่างชาติประกอบธุรกิจ

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้
– เงินกู้ทั้งหมดที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจต้องไม่เกิน 7 เท่าของเงินลงทุน หรือไม่เกินเงินที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
– ผู้รับผิดชอบธุรกิจต่างชาติที่ได้รับอนุญาต ต้องอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 1 คน

(ยกเว้นกรณีที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยตรง)

3. การนําส่งเงินทุนขั้นต่ำเพื่อใช้ในการเริ่มต้นกิจการของชาวต่างชาติ

3.1 ระยะเวลาการนําส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในบัญชีธนาคารประเทศไทย

(1) ประกอบธุรกิจไม่ถึง 3 ปี ต้องนําส่งทุนขั้นต่ำให้ครบภายใน 6 เดือน
(2) ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 3 เดือนแรก ต้องนําส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนขั้นต่ำ ภายใน 1 ปี ต้องนําส่งให้ครบร้อยละ 50 ของทุนขั้นต่ำ และปีที่ 2 และปีที่ 3 ต้องนําเข้ามาปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนขั้นต่ำ โดยภายใน 3 ปี ต้องนําส่งให้ครบ 100%

(ทั้งนี้จํานวนทุนขั้นต่ำคํานวณเป็นเงินไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงในวันที่นําหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย)

3.2 ต้องแสดงหลักฐานการนําเงินทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นําเงินเข้ามา

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทต่างชาติ

4.1 ต้องแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
4.2 ต้องแจ้งย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย
4.3 หากบริษัทเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในประเทศควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
4.4 หากบริษัทเปลี่ยนชื่อบริษัท ควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
4.5 หากบริษัทมีเพิ่มสาขาควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

5. การปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกให้นําส่งเอกสารหรือหลักฐาน ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานการประกอบธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานตามที่เสนอแผน

6. การจัดทําบัญชีและนําส่งงบการเงิน

นิติบุคคลที่จัดทำตามกฎหมายต่างประเทศต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี ส่วนบริษัทจํากัดต้องยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
1. ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1, 4.1, 4.2 และ 5 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2. ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และปรับเพิ่มวันละ 10,000-50,000 บาท ถ้ายังไม่ปฏิบัติตาม
3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
4. ต่างชาติที่เคยถูกลงโทษตามข้อเหล่านี้จะทําให้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองได้

บทความที่น่าสนใจ

Rate this post