มือถือ: 094 864 9799ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ

ความรับผิดชอบหุ้นส่วนผู้จัดการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

คือ ตัวแทนของหุ้นส่วนทั้งหมด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและตัดสินใจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญเติบโตและได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ก่อนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ จัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมานั้น หุ้นส่วนทุกคนจะมีการตกลงร่วมกันว่าวัตถุประสงค์ในการเปิดห้างหุ้นส่วนนี้คืออะไร เช่น ตกลงกันทำธุรกิจก่อสร้าง ตกลงร่วมกันขายเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการไม่สามารถดำเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งมาได้ หากดำเนินการนอกวัตถุประสงค์หุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

การใช้ความระมัดระวัง

หุ้นส่วนผู้จัดการต้องคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆ ต้องทำด้วยความระมัดระวังเหมือนกับว่าธุรกิจนี้เป็นของตัวเอง เช่น การเปิดร้านอาหารจะต้องไม่จ้างพนักงานมาบริการมากเกินความจำเป็น หาวัตถุดิบที่ดี และไม่สต๊อกวัตถุดิบเกินจำนวน เป็นต้น หากหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ หุ้นส่วนผู้จัดการนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อห้างหุ้นส่วน และหุ้นส่วนทุกคน

เมื่อหุ้นส่วนผู้จัดการดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังแล้ว แต่ผลของการตัดสินใจและการดำเนินการไม่เป็นผลดีต่อกิจการ หรือทำให้ห้างหุ้นส่วนเกิดความเสียหาย เช่น ธุรกิจเกิดการขาดทุน ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ห้างหุ้นส่วนและหุ้นส่วนทุกท่าน เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว จะเห็นได้ว่าหุ้นส่วนผู้จัดการนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจการ ควรเลือกหุ้นส่วนผู้จัดการจากประสบการณ์และความสามารถต่างๆ เพื่อให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต

หุ้นส่วนผู้จัดการต้องบริหารงานและตัดสินใจด้วยความสุจริต โดยให้ความสำคัญกับห้างหุ้นส่วนก่อน การดำเนินงานและตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของห้างหุ้นส่วนเป็นหลัก ความซื่อสัตย์สุจริตจะเกิดประเด็นขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจจากหุ้นส่วนผู้จัดการ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนผู้จัดการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการจากร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ เป็นต้น

การดำเนินการทางทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการทางทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการทางทะเบียนรวมถึงการรายงานผลการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่จำเป็นแก่บุคคลภายนอกได้รับรู้ เช่น การจัดทำงบการเงิน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

สนใจบริการ รับขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรึกษาเราได้ฟรี!

5/5 - (1 vote)