บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เปลี่ยนกรรมการ

เปลี่ยนกรรมการ

ในกรณีกรรมการบริษัทมีความประสงค์ต้องการลงออกจากตำแหน่ง หรือ มีเหตุผลอื่นที่ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนกรรมการเก่าออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทน หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต่างๆ ในบริษัท จะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการทั้งหมดของบริษัท (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) เพื่อมีมติในที่ประชุมให้กรรมการท่านนั้นออกจากตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการ กรณีนี้กรรมการท่านเก่าจะต้องออกจากตำแหน่งก่อนถึงจะแต่งตั้งกรรมการใหม่ได้ หมายเหตุ กรณีที่ต้องการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มจากเดิม ต้องมาจากมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

2. กรรมการออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลบางอย่าง

  1. กรรมการครบกำหนดวาระ ตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีไว้
  2. กรรมการออกจากตำแห่งโดยมติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่
  3. กรรมการออกจากตำแหน่งโดยมีหนังสือลาออก
  4. กรรมการเสียชีวิต
  5. กรรมการล้มละลาย
  6. กรรมการกลายเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการ ปิดบริษัท ทางเรามีบริการในส่วนนี้ให้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง CPA ประสบการณ์สูง

เปลี่ยนอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเปลี่ยนอำนาจกรรมการเพราะกรรมการท่านเก่าออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทำให้ต้องทำเรื่องเปลี่ยนอำนาจกรรมการที่กระทำแทนบริษัท ส่วนที่สองแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการได้สะดวกขึ้น เช่น กรรมการที่มีอำนาจอยู่ก่อนหน้า ไม่ว่างเซ็นเอกสาร ติดธุระค่อนข้างเยอะ จึงแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่มามีอำนาจแทนท่านเก่า เป็นต้น การแก้ไขอำนาจของกรรมการต้องมาจากมติประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ถ้าบริษัทมีข้อกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถลงมติแก้ไขอำนาจกรรมการได้ จึงจะสามารถใช้มติจากที่ประชุมของคณะกรรมการได้

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

  1. ชื่อกรรมการเก่า (บุคคลที่ออกจากตำแหน่งกรรมการ)
  2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรแทนอื่น ของกรรมการท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
  3. อำนาจกรรมการที่แก้ไขใหม่

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ เปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้น จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเดิมยื่นจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ สามารถติดต่อใช้บริการเราได้ที่

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp

เพิ่มเพื่อน


E-mail:
 info.th@greenproksp.com

บริการอื่นที่น่าสนใจ : เพิ่มวัตถุประสงค์