มือถือ: 094 864 9799เปลี่ยนกรรมการ

เปลี่ยนกรรมการ กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มอำนาจ การแก้ไขหรือเปลี่ยนอำนาจกรรมการ ตามขั้นตอนและข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เปลี่ยนกรรมการ

ในกรณีกรรมการบริษัทมีความประสงค์ต้องการลาออกจากตำแหน่ง หรือ แก้ไขผู้มีอำนาจลงนามต่างๆในบริษัท จะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ จัดประชุมกรรมการทั้งหมดของบริษัท (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) เพื่อมีมติในที่ประชุมให้กรรมการท่านนั้นออกจากตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเป็นกระบวนการอย่างรอบคอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แต่ละบริษัทอาจมีกระบวนการเฉพาะตามข้อบังคับของตน การปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องและใช้ความรอบคอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในองค์กร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
2. แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการ กรณีนี้กรรมการท่านเก่าจะต้องออกจากตำแหน่งก่อนถึงจะแต่งตั้งกรรมการใหม่ได้ 
📝 หมายเหตุ กรณีที่ต้องการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มจากเดิม ต้องมาจากมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

2. กรรมการออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลบางอย่าง

 1. กรรมการครบกำหนดวาระ หรือตามข้อตกลงต่างๆที่มีไว้
 2. กรรมการออกจากตำแห่งโดยมติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่
 3. กรรมการออกจากตำแหน่งโดยมีหนังสือลาออก
 4. กรรมการเสียชีวิต
 5. กรรมการล้มละลาย
 6. กรรมการกลายเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ

เปลี่ยนอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. เปลี่ยนอำนาจกรรมการเพราะกรรมการท่านเก่าออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทำให้ต้องทำเรื่องเปลี่ยนอำนาจกรรมการที่กระทำแทนบริษัท
2. แก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการได้สะดวกขึ้น เช่น กรรมการที่มีอำนาจอยู่ก่อนหน้า ไม่ว่างเซ็นเอกสาร ติดธุระค่อนข้างเยอะ จึงแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่มามีอำนาจแทนท่านเก่า เป็นต้น 

การแก้ไขอำนาจของกรรมการต้องมาจากมติประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ถ้าบริษัทมีข้อกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถลงมติแก้ไขอำนาจกรรมการได้ จึงจะสามารถใช้มติจากที่ประชุมของคณะกรรมการได้

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

 1. ชื่อกรรมการเก่า (บุคคลที่ออกจากตำแหน่งกรรมการ)
 2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน ของกรรมการท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 3. อำนาจกรรมการที่แก้ไขใหม่

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
 4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่
 5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
 7. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
 8. คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีฟื้นฟูกิจการ)
 9. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 10. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์)
เปลี่ยนกรรมการ

การจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรณีกรรมการเสียชีวิต)

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (คนใหม่) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 3. เบอร์โทรกรรมการ (คนใหม่)
 4. เงื่อนไขอำนาจกรรมการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจกรรมการ)
 5. สำเนาใบมรณบัตรของกรรมการเก่าโดยที่กรรมการใหม่รับรอง
  สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 6. เอกสารแบบฟอร์มต้องยื่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่กรรมการเสียชีวิต
  มิฉะนั้นจะมีค่าปรับเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ลูกค้าเป็นผู้ชำระในส่วนนี้)

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3-4 วันทำการ
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ เปลี่ยนอำนาจกรรมการนั้น จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเดิมยื่นจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ


เกี่ยวกับเรา💚

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เราคือผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้บริการทางด้านบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • วางแผนภาษี วางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • คอร์สเรียนบัญชีและภาษี
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีและภาษี
 • ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

ทีมงานของเราประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ทุกท่าน


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการ

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

บริการอื่นที่น่าสนใจ : เพิ่มวัตถุประสงค์