มือถือ: 094 864 9799เปลี่ยนที่อยู่บริษัท

เปลี่ยนที่อยู่บริษัท ผู้ประกอบการต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เนื่องจากการจดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทมีกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างมาก

ก่อนจะดำเนินการจดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัท ผู้ประกอบการต้องรู้รายละเอียดของการเตรียมเอกสารและกระบวนการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่ ดังนี้ :

 • อัพเดตข้อมูลบริษัท ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนบริษัทและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามความเป็นจริง
 • การประชุมผู้ถือหุ้น หากเป็นบริษัทจำกัดที่มีหุ้นส่วน, อาจต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • การรายงานการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีแบบฟอร์มหรือข้อกำหนดเฉพาะในการรายงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • เอกสารทางกฎหมาย เตรียมเอกสารทางกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสัญญาหรือข้อตกลง ที่อาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 • การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการ
 • การแจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบแก่ลูกค้า, เจ้าหนี้, และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่และให้ข้อมูลการติดต่อใหม่
 • การจดทะเบียนบริษัทใหม่ หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ถูกนำเสนอและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ คุณจะต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทใหม่ โดยรวมที่อยู่ใหม่ในเอกสารทางกฎหมายและทะเบียนบริษัท
 • การตรวจสอบภาษี ตรวจสอบว่าข้อมูลทางภาษีของบริษัทได้รับการอัพเดตให้ตรงกับที่อยู่ใหม่
 • การเลื่อนสถานที่ทำงาน หากบริษัทมีสถานที่ทำงานจริง แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการย้ายและปรับปรุงให้ตรงกับที่อยู่ใหม่
 • การติดตามเอกสาร ตรวจสอบและติดตามเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนที่อยู่ เช่น สัญญา, สัญญาจ้าง, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลง

จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่บริษัท

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท หรือ เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่บริษัทในจังหวัดเดียวกัน
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่บริษัทย้ายไปจังหวัดอื่น การเปลี่ยนย้ายที่อยู่บริษัทแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกต่างกัน

กรณีย้ายที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทในจังหวัดเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติจากการประชุมคณะกรรมการ

แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (ที่ตั้งของบริษัท) จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติว่าแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทไปที่จังหวัดอื่นนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกันไม่จำเป็นต้องประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมกรรมการก็ได้

ขั้นตอนการย้ายที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน มีขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่ยากที่เตรียมข้อมูล ทำเอกสาร และนำไปยื่นกับนายทะเบียน ขั้นตอนในการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกันเพียง จัดทำเอกสารเปลี่ยนที่อยู่และนำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 2. แบบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ ( บอจ.4 )
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
 5. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง พร้อมผนึกอากรแสตมป์10 บาท)
เปลี่ยนที่อยู่บริษัท

กรณีย้ายที่อยู่บริษัทแบบข้ามจังหวัด

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทกรณีที่ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปจังหวัดอื่นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน

ขั้นตอนแรกต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 14 วัน หลังจากนั้นจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีมติในที่ประชุมไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมด จัดทำเอกสารและยื่นต้องนายทะเบียนรับจดเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่แบบข้ามจังหวัด

 1. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว  
 2. ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
 3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 4. ยื่นขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้จดเปลี่ยนที่อยู่แบบข้ามจังหวัด

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( บอจ.1 )
 2. แบบคำรับรองจดทะเบียนบริษัท
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ ( บอจ.4 )
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
 6. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรสตมป์ 10 บาท) 

จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. กรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
 2. ต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
 3. ยื่นออนไลน์ ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่กับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)

หากบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) กับกรมสรรพากร
โดยการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมสรรพากรประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. การแจ้งย้ายออกจากพื้นที่เดิม
2. แจ้งย้ายที่อยู่เข้าพื้นที่ใหม่ จะต้องแจ้งภายใน 15 วันก่อนการย้าย 

เอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่กับกรมสรรพากร 

 1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 จำนวน 3 ฉบับ
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (ใหม่)
 4. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่
 6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
 8. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากร 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ยื่นคำขอเปลี่ยนที่อยู่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่

จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม

หากบริษัทเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วยเช่นกัน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม

 • แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15)
 • หนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่อยู่ใหม่
 • แผนที่ตั้งบริษัทใหม่
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

เกี่ยวกับเรา💚

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เราคือผู้ให้บริการเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานอย่างครบวงจร ได้แก่

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้บริการทางด้านบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • วางแผนภาษี วางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • คอร์สเรียนบัญชีและภาษี
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีและภาษี
 • ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

ทีมงานของเราประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ที่มีประสบการณ์เปลี่ยนที่อยู่บริษัทยาวนานกว่า 28 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ทุกท่าน


สนใจบริการรับเปลี่ยนที่อยู่บริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend