มือถือ: 094 864 9799เปลี่ยน หจก เป็นบริษัท

เปลี่ยน หจก เป็นบริษัท

หลักเกณฑ์ในการแปรสภาพ หจก เป็นบริษัท

การแปรสภาพ หจกเป็นบริษัท หรือ การเปลี่ยน หจก เป็นบริษัทนั้น มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ เพียงห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไปถึงจะเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดได้ เพราะ การจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้ผู้ประกอบการ 3 ท่าน

ขั้นตอนการเปลี่ยน หจก เป็นบริษัท

  1. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องยื่นหนังสือแจ้งกับนายทะเบียนและต้องทำบันทึกข้อตกลงยินยอมต่อ DBD หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งกับทางเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้นๆ ว่ามีการเปลี่ยน หจก เป็นบริษัท (แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท) หลังจากแจ้งกับทางเจ้าหนี้ 30 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้าน ต้องจัดทำแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและยื่นเอกสารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกท่าน
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท
  • แผนที่ตั้งบริษัท
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
  • กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ เงื่อนไขการลงนาม, จำนวนชำระทุนครั้งแรก, สัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน, อาชีพของผู้ถือหุ้น, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ทุกท่าน