มือถือ: 094 864 9799เพิ่มวัตถุประสงค์

การจัดตั้งบริษัทในครั้งแรก ทุกบริษัทจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง แต่สามารถจดเพิ่มวัตถุประสงค์หลังจากจัดตั้งเสร็จได้ ซึ่งวัตถุประสงค์จะมีผลต่อการทำบัญชีในภายหลัง จึงควรระบุวัตถุประสงค์ให้ตรงกับธุรกิจที่ทำจริง
จดเพิ่มวัตถุประสงค์

จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์

หลังจากประกอบกิจการมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องการขยายกิจการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขวัตถุประสงค์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

ขั้นตอนการจดเพิ่มวัตถุประสงค์

  1. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  2. ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่และส่งเรื่องให้ทางไปรษณีย์หรือส่งให้กับผู้ถือหุ้นด้วยตัวเอง ก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 14 วัน โดยระบุรายละเอียดของการประชุมเรื่องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
  3. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยในที่ประชุมต้องมีมติคะแนนเสียงข้างมาก (ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม)
  4. จัดทำเอกสารและให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการที่น่าสนใจ แก้ไขมูลค่าหุ้น

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์

  1. เอกสารคำขอจดทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
  2. วัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขใหม่
  3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
  4. เอกสารของบริษัท
  5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่สะดวกไปด้วยตัวเอง

รับจดเพิ่มวัตถุประสงค์

สำหรับผู้ประกอบการท่านใด หรือบริษัทไหนที่ต้องการใช้บริการรับจดเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ สามารถติดต่อเราได้ที่ 02-2100281 หรือ 084-3604656 เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นที่น่าสนใจ อย่างเช่น บริการจดเพิ่มทุน