มือถือ: 094 864 9799แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (มูลค่าหุ้น)

การจัดตั้งบริษัทในครั้งแรกจะต้องแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่ แบ่งออก
เป็นกี่หุ้น หุ้นละจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งมูลค่าหุ้นกับจำนวนหุ้นคูณกันจะต้องได้เท่ากับทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทที่ต้องการแก้ไขมูลค่าหุ้น หรือ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 จะต้องนำเอกสารที่กำหนดไว้ไปจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ขั้นตอนการแก้ไขมูลค่าหุ้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 มีดังนี้ ขั้นตอนแรก
ต้องจัดทำเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะต้องส่งให้กับมือ หรือ ส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับรู้ และต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบ แต่การจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องทำก่อนประชุม 14 วัน วันที่ประชุมต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม (ว่าจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หลังจากนั้นจึงจะจัดทำเอกสารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องระบุในเอกสารด้วยว่ามูลค่าหุ้นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเท่าไหร่

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

  1. แบบขอจดทะเบียนบริษัท บอจ.1
  2. คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3. รายการที่ต้องการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (บอจ.4)
  4. หนังสือบริคณห์สนธิ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ยื่นคำขอจดเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
  6. หนังสือมอบอำนาจ ใช้สำหรับกรรมการไม่ได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน ที่ไม่สะดวกในการจัดทำเอกสาร และนำไปยื่นจดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง
ทางเรามีบริการรับแก้ไขมูลค่าหุ้นในราคาพิเศษ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งสามารถให้ข้อมูล และคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วทันใจ
ผู้ใช้บริการ

สนใจบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 210 0281, 094 8649799 หรือ LINE ID: @greenproksp

5/5 - (1 vote)