แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (มูลค่าหุ้น)

การจัดตั้งบริษัทในครั้งแรกจะต้องแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่ แบ่งออกเป็นกี่หุ้น หุ้นละจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งมูลค่าหุ้นกับจำนวนหุ้นรวมกันจะต้องได้เท่ากับทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทที่ต้องการแก้ไขมูลค่าหุ้น หรือ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 จะต้องนำเอกสารที่กำหนดไว้ไปจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ขั้นตอนการแก้ไขมูลค่าหุ้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 มีดังนี้ ขั้นตอนแรกต้องจัดทำเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะต้องส่งให้กับมือ หรือ ส่งผ่านขนส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับรู้ และต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่เพื่อให้ทุกคนทราบ แต่การจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องทำก่อนประชุม 14 วัน วันที่ประชุมต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม (ว่าจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หลังจากนั้นจัดทำเอกสารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องระบุในเอกสารด้วยว่ามูลค่าหุ้นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเท่าไหร่

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

  1. แบบขอจดทะเบียนบริษัท บอจ.1
  2. คำรับรองการจดบริษัท
  3. รายการที่ต้องการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (บอจ.4)
  4. หนังสือบริคณห์สนธิ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ยื่นคำขอจดเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
  6. หนังสือมอบอำนาจ ใช้สำหรับกรรมการไม่ได้ไปด้วยตัวเอง

ผู้ประกอบการหลาย ๆ ที่ไม่สะดวกทำเอกสาร และนำไปจดด้วยตัวเอง ทางเรามีบริการรับแก้ไขมูลค่าหุ้นในราคาพิเศษให้ โดยใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลแนะนำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และจัดทำด้วยความรวดเร็วทันใจผู้ใช้บริการ

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

About the author: Greenpro ksp