มือถือ: 094 864 9799ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสิงห์บุรี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสิงห์บุรี

การประกอบธุรกิจที่ถือว่าเป็นการนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 คือ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอย่างอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งทั้งนี้ ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎกระทรวงเฉพาะสำหรับเรื่องนี้

ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ ให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประเทศไทยถือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม น่าสนใจ และดึงดูด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ได้แก่ วัดวาอาราม เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ และอุทยานต่างๆ เป็นต้น

🛕จังหวัดสิงห์บุรี มีวัดวาอารามจำนวนไม่น้อยที่น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บางแห่งนั้นสวยงาม และโอบล้อมไปด้วยผืนสีทองของนาข้าวยามออกรวงสุกปลั่งเสริม ให้องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านนั้น งดงามตระการตายิ่งขึ้น แหล่งตลาดเก่าแก่ต่างๆ เต็มไปด้วยสารพัดอาหารพื้นบ้านรสชาติเยี่ยม บางอย่างก็ไม่สามารถหาทานที่ไหนได้

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ดังนี้

 1. ความเป็นมาตรฐาน: ใบอนุญาตเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพสำหรับธุรกิจนำเที่ยว การขอใบอนุญาตจะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับการตรวจสอบและการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและเพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้บริการของคุณ
 2. การปกป้องผู้บริโภค: ใบอนุญาตช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและความคุ้มครองเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว การขอใบอนุญาตจะบังคับให้ธุรกิจนำเที่ยวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และมีนโยบายการคืนเงินหรือการจัดการเมื่อเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุระหว่างทริปท่องเที่ยว
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว: ใบอนุญาตช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจนำเที่ยวของคุณและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ ใบอนุญาตอาจต้องการการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนักและความน่าสนใจในกิจกรรมท่องเที่ยวของคุณ
 4. การประกอบธุรกิจตามกฎหมาย: การขอใบอนุญาตเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทางราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 5. การคัดค้านและการแข่งขัน: การขอใบอนุญาตอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ช่วยลดการแข่งขันที่ไม่เสรีและเพิ่มความยากลำบากในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง

⭐ โดยรวมแล้ว การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า ปกป้องผู้บริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอายุ 2 ปี โดยผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,000 บาท ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและแบบบริษัท ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 1,000 บาท ทุกๆ 2 ปี
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ เช่นเปลี่ยนชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เพิ่มหรือยกเลิกสำนักงานสาขา เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขา เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน
 4. การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามบุคคลธรรม หรือนิติบุคคลก็ได้

การขอใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา

 1. มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

การขอใบอนุญาตกรณีนิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการด้านการนำเที่ยว โดยถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดต้องมีสัญชาติไทย กรณีเป็นบริษัทจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
 2. มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
  3.1 มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  3.2 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
  3.3 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
  3.4 ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  3.5 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีผลดีต่อธุรกิจอย่างไร

 1. ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ: การขอใบอนุญาตจะสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้บริโภคจะรู้ว่าธุรกิจของคุณได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริการท่องเที่ยวของคุณ
 2. การประกอบธุรกิจตามกฎหมาย: การขอใบอนุญาตจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทางราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. ความปลอดภัยและความคุ้มครอง: การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมักเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค นี่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องและความปลอดภัยในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวของคุณ
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว: ใบอนุญาตช่วยสร้างความน่าสนใจและเชื่อถือในธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตอาจได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 5. การเติบโตและการแข่งขัน: การขอใบอนุญาตอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ช่วยลดการแข่งขันที่ไม่เสรีและเพิ่มความยากลำบากในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีฐานลูกค้าที่แน่นหนาและคงทน

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสิงห์บุรี

1.แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

2.หนังสือรับรองบริษัทได้จดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือนและที่อยู่สำนักงานสาขา

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

4.หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

5.ข้อบังคับของบริษัทหรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท

6.รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

7.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง กรณีมีกรรมการต่างชาติ แนบสําเนาพาสปอร์ตและสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

8.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง(ถ้ามี)

9.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

10.รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสํานักงาน กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

11. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

12. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน

13. สําเนากรมธรรมประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บ ไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

14.หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

15. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

Rate this post