ขั้นตอนการขอวีซ่า Non-B
ขั้นตอนการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-B) 1. กรณีอยู่ต่างประเทศ สามารถขอได้ที่ สถานเอคอัครราชทูตไทย หรือสถานกงศุลไทย ในประเทศนั้นๆ 2. กรณีได้มีการเ […]
หน้าที่หลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน เช่น วัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หร […]
บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าธุรกิจขนาดเล็ก (ธุรกิจพาณิชยกรรมขนาดย่อมที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท รายได้รวม […]
ประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติ
การประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในการประชุมของผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด การประชุมผุ้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. การประชุมสามัญครั้งแรก โดยกรรมก […]
หน้าที่หลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจต่างชาติ
หน้าที่ที่ต้องทำหลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ – ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่บริษัท หรือสำ […]