มือถือ: 094 864 9799BOI คือ

BOI

BOI คืออะไร

หลายๆ ท่านมีข้อสงสัยว่า BOI คืออะไร เชิญท่านมาอ่านบทความเพื่อไขข้อสงสัยกัน ความหมายของคำว่า BOI คือคำย่อมาจาก Board of Investment สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีการพิจารณาบริษัทที่ยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะสามารถได้รับพิจารณาในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในการยื่นคำขออนุญาตในแต่ละประเภทธุรกิจ

สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI (การส่งเสริมการลงทุน) มีมากมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน แบ่งออกเป็น
2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามมาตรา 28
 • ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรส่วนหนึ่ง ตามมาตรา 29
 • ช่วยลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบไม่เกิน 90 เปอร์เซ็น ของจำนวนปกติเพื่อการผลิต ตามมาตรา 30 และยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36(1)
 • ยกเว้นภาษี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 และ มาตรา 35(1)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล ตามมาตรา 34
 • หักลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าขนส่งครึ่งนึง ตามมาตรา 35(2)
 • หักค่าใช้จ่ายในส่วนของก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25% นอกเหนือจากหักค่าเสื่อม ตามมาตรา 35(3)
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา 36(2)

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

 • สามารถนำพนักงานต่างชาติ คู่สมรส หรือลูก เข้ามาในประเทศไทยได้ ตามมาตรา 25
 • อนุญาตให้คนต่างชาติทำงานในประเทศไทยได้ ตามมาตรา 26
 • สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช้ดำเนินกิจการที่ขอรับการส่งเสริม BOI ได้ ตามมาตรา 27
 • ชาวต่างชาติสามารถส่งเงินหรือโอนเงินไปยังต่างประเทศได้ ตามมาตรา 37

บทความที่เกี่ยวข้อง : นโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (นโยบาย BOI 7 ปี)

5/5 - (1 vote)