มือถือ: 094 864 9799นโยบาย boi 7 ปี

นโยบาย BOI 7 ปี

นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI 7 ปี

ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี พ.ศ. 2558-2564 (นโยบาย BOI 7 ปี) ที่ 2/2557 เอกสารลงวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 บังคับใช้กับคำขอที่ยื่นวันที่ 1 มกราคม 2558

วิสัยทัศน์นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI 7 ปี

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และเติบโตอย่างนั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา www.faq108.co.th

เป้าหมายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557

  1. ส่งเสริมการลงทุนธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อที่ทำให้ธุรกิจของคนไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ และช่วยเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ
  2. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศข้างเคียง และรองรับการรวมประชาคมอาเซียน
  3. ส่งเสริมการลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพื้นที่
  5. ส่งเสริมให้กับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทดแทน หรือมีการประหยัดพลังงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  6. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อนพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของการเกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

หลักเกณฑ์การอนุมัติ BOI

  1. ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ และต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย บวกกับต้องใช้เครื่องจักรใหม่ ถ้าเป็นเครื่องจักรที่ใช้แล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศ จะดูเป็นกรณีๆ ไป ส่วนโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องได้ใบรับรอง ISO ครบ 2 ปี
  2. ต้องมีการป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
  3. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และต้องมีอัตราหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1
5/5 - (1 vote)