กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในปัจจุบันในการให้ประมูลงาน เพื่อจ้างทำงานในโครงการใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ต้องการผู้รับจ้างที […]