การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน
การจดทะเบียนเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน เมื่อการจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนผูกโยงกับ “ความเป็นหุ้นส่วน” ดังนั้นโดยหลักกฎหมายจึงกำหนดเหตุเฉพาะตัวขอ […]
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ​ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน กับห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน แต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า […]
ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ คือ ตัวแทนของหุ้นส่วนทั้งหมด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและตัดสินใจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญเติบโตและได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดำเนินการภาย […]
หน้าที่หลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน เช่น วัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หร […]
ทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการทำบัญชี มีหน้ […]
ความหมายห้างหุ้นส่วน
ความหมายของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกันเพื่อแสวงหากำไร และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ บุคคลที่เป็นหุ้นส่วน […]