ตราประทับ
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช้ตราประทับ หรือ ตรายางในการจดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อใช้สำหรับรับรองเอกส […]