แก้ไขมูลค่าหุ้น
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (มูลค่าหุ้น) การจัดตั้งบริษัทในครั้งแรกจะต้องแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่ แบ่งออกเป็นกี่ห […]