หุ้นส่วน
หุ้นส่วน คืออะไร ความหมายของคำว่า “หุ้นส่วน” คือ การร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความความคิดเห็นตรงกัน เพื่อมีจุดประสงค์ในการทำธุร […]