จดทะเบียนเพิ่มทุน
การจดทะเบียนเพิ่มทุน การเพิ่มหุ้นบริษัทหรือการเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ทำได้โดยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แล้วมีมติในที่ประชุมให้ออกหุ้นใหม่โดยการจดทะเบียน […]