ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการ ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.1 การขายพืชผลทางการ […]