มือถือ: 094 864 9799รายละเอียดการจดบริษัท

รายละเอียดการจดบริษัท

การจดบริษัท

จดทะเบียนบริษัท หรือ จดบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

ขั้นตอนการจดบริษัท

 1. เตรียมข้อมูลของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นให้พร้อม
 2. จองชื่อที่ท่านต้องการจดทะเบียนบริษัท
 3. ทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทที่ได้มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. จัดทำตราประทับบริษัท (กรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทมีตราประทับเพื่อใช้ในการรับรองเอกสาร)
 5. นำเอกสารไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

***ทุกๆ ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ด้านจดทะเบียนบริษัท เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการจัดตั้งบริษัท

รายละเอียดที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

 1. ชื่อบริษัทที่ท่านต้องการจดทะเบียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. สถานที่ตั้งกิจการ (ที่อยู่บริษัท) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. อีเมลและเบอร์โทร
 4. เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี)
 5. ทุนจดทะเบียน, ราคาหุ้นหุ้นละกี่บาท, แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่หุ้น
 6. ชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
 7. ข้อมูลผู้ก่อการตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป และแต่ละท่านถือหุ้นคนละกี่หุ้น
 8. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
 9. เงื่อนไขในการลงนามในเอกสาร เช่น ลงลายมือชื่อ 2 ท่านพร้อมประทับตราบริษัท, นาย ก ลงลายมือพร้อมกับกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นต้น
 10. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
 11. แผนที่สถานที่ตั้งกิจการ
 12. สำเนาบัตรประชาชนทุกท่าน

ค่าธรรมเนียมจดบริษัท

ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 6,360 บาท แบ่งออกเป็น
 • ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5,000 บาท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
 • ใบสำคัญบริษัท 100 บาท
 • อากรแสตมป์ 210 บาท
 • รับรองสำเนา 7 แผ่น (บอจ.) 350 บาท
 • หนังสือรับรอง 200 บาท
แพคเกจ และราคาค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริการของทางเรา ราคาเริ่มต้นเพียง 1,990 บาท ซึ่งช่วยให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยากในการจดทะเบียนบริษัท และของแถมมากมาย สนใจคลิก บริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

บริการอื่นที่น่าสนใจ จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย