มือถือ: 094 864 9799บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าธุรกิจขนาดเล็ก (ธุรกิจพาณิชยกรรมขนาดย่อมที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท ทรัพย์สินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท และจำนวนพนักงานไม่เกิน 30 คน) เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจข้ามชาติ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ

บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจซื้อมาขายไปหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ร้านโชว์ห่วย” ร้านค้าเหล่านี้มักดำเนินกิจการในลักษณะธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งมีความคล่องตัวสูง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ระบบการควบคุม การเก็บข้อมูล การรายงาน รวมถึงระบบการบริหารงานโดยรวมขึ้นอยู่กับคนๆ เดียว เมื่อต้องการขยายกิจการจะทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการเหล่านี้มักไม่มีระบบบัญชีที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะบันทึกเพียงการรับ – การจ่ายเงินเท่านั้น เมื่อต้องการนำข้อมูลไปใช้ในงานจะทำได้ยาก

บทความนี้จะทำให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเข้าใจแบบง่ายๆ

เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งหัวข้อเป็น 3 ส่วน ได้แก่

เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งหัวข้อเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
2. วิธีการปฏิบัติทางบัญชี
3. ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี

5/5 - (1 vote)